CZ - Complaint procedure

Reklamační řád

Tento Reklamační řád stanoví pravidla a postupy pro podávání a vyřizování reklamací a stížností klientů společnosti BESTPAY s.r.o., IČ 041 11 648, se sídlem Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha1, zapsané v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242665 (dále jen „Společnost“).

Klient Společnosti je oprávněn podat reklamaci či stížnost v případě, že se domnívá, že Společnost či jakýkoli její zaměstnanec jednal v rozporu se zákonem, nebo není-li spokojen s postupem Společnosti při jednáních o uzavření smluvního vztahu se Společností, nebo v případě, že došlo k nevhodnému jednání zaměstnance Společnosti vůči klientovi.

 1. Obecné zásady

  Tento Reklamační řád stanoví postupy a procesy pro podávání a vyřizování reklamací a stížností klientů Společnosti.

  O všech přijatých reklamacích a stížnostech vede Společnost vnitřní evidenci, ve které je zejména, nikoliv však výlučně, uvedena informace o datu přijetí reklamace nebo stížnosti, o výsledku reklamačního řízení a o informacích předaných klientovi včetně data a způsobu předání.

 2. Náležitosti reklamace nebo stížnosti

  Reklamace či stížnost musí obsahovat níže uvedené údaje o klientovi:

  • jméno a příjmení / obchodní firmu klienta,
  • telefonní a e-mailový kontakt,
  • číslo rámcové smlouvy
  • číslo platebního příkazu, ke kterému se reklamace vztahuje
  • identifikaci osoby, vůči které stížnost směruje
  • přesný důvod reklamace / stížnosti, tzn. konkrétní popis problému, který je Společnosti vytýkán, spolu s určením, čeho se klient domáhá,
  • kopii smluvní dokumentace či jiné podklady (potvrzení platebního příkazu, kopie pokladní stvrzenky aj.), kterých se reklamace či stížnosti týkají.

  Pokud je klient zastoupen na základě plné moci, je vyžadována plná moc udělená klientem s úředně ověřeným podpisem.

 3. Podání a průběh reklamace

  Klient uplatní svou reklamaci či stížnost bez zbytečného odkladu poté, co nastane skutečnost podání reklamace či stížnosti odůvodňující. Reklamaci či stížnost lze podat:

  • písemně na adresu sídla Společnosti: Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1
  • písemně na e-mailovou adresu: info@bpay.cz
  • prostřednictvím datové schránky č. raq4rb7 nebo
  • prostřednictvím webového formuláře na stránkách Společnosti www.bpay.cz.

  Po doručení je reklamace či stížnost předána k vyřízení pověřenému zaměstnanci Společnosti.

  Lhůta pro vyřízení reklamace činí 15 kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručení reklamace do sídla Společnosti. Vyřizování reklamací a stížností probíhá v pořadí, v jakém byly Společnosti doručeny.

  V případě, že nebude možné reklamaci či stížnost vyřídit ve stanovené lhůtě, sdělí Společnost tuto informaci klientovi s odůvodněním potřeby prodloužení lhůty k jejímu vyřízení. Klient je rovněž informován o přiměřené náhradní lhůtě k vyřízení reklamace či stížnosti.

  Nebudou-li podklady k reklamaci či stížnosti dodané klientem kompletní, vyhrazuje si Společnost právo požádat klienta o doplnění chybějících údajů. Patnáctidenní lhůta k vyřízení reklamace či stížnosti dle předchozího odstavce tak začíná běžet až poté, co klient Společnosti dodá veškeré chybějící údaje.

  Reklamace či stížnost nebude přijata a dále zpracovávána v případě kdy:

  • nebyl dodržen způsob, forma nebo náležitosti podání reklamace/stížnosti uvedené v čl. 2 a 3 tohoto Reklamačního řádu, a to ani v dodatečné lhůtě, kterou společnost poskytla pro doplnění nebo opravu podání,
  • ve věci samé bylo zahájeno řízení před soudem nebo rozhodcem nebo již soud či rozhodce ve věci rozhodl,
  • osoba, která podala reklamaci či stížnost, není klientem Společnosti, nebo je zastoupena zmocněncem na základě nepoužitelné plné moci,
  • reklamace či stížnost se netýká nabízených produktů či Služeb společnosti,
  • je podání reklamace či stížnost zcela zjevné zneužití institutu reklamací a stížností,
  • uplynuly skartační lhůty pro relevantní typ dokumentů.

  V případě, že je reklamace či stížnost týkající se stejného předmětu podána opakovaně a nepřináší žádné nové skutečnosti, bude reklamace či stížnost zamítnuta a klient bude o této skutečnosti písemně informován.

  O výsledku řešení reklamace či stížnosti bude klient vyrozuměn prostřednictvím emailu či jiným způsobem sjednaným s klientem. Za den doručení výsledku řešení reklamace či stížnosti se považuje den doručení emailové zprávy anebo převzetí doporučeného dopisu. Pokud email nebo dopis nebude doručen a bude Společnosti vrácen jako nevyzvednutý (platí pouze pro dopis) či nedoručitelný, považuje se za den doručení den, kdy byl dopis vrácen na adresu Společnosti.

  V případě nespokojenosti klienta s vyřízením reklamace či stížnosti je klient oprávněn obrátit se na Kancelář finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, za účelem mimosoudního řešení sporu, popř. na Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad dodržováním povinností Společnosti.

 4. Závěrečná ustanovení

  Postupy stanovené v tomto Reklamačním řádu jsou závazné pro všechny klienty Společnosti, jakož i pro všechny její zaměstnance a pracovníky.

  Reklamační řád je k dispozici v sídle Společnosti.

  Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1. ledna 2018.

FORMULÁŘ

Posílejte peníze do celého světa okamžitě s nejlepším směnným kurzem s BESTPAY