CZ- Terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – UŽÍVÁNÍ PLATFORMY BESTPAY

účinné od 17.4.2023

1. DEFINICE

"AML předpisy"znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve nění pozdějších předpisů, vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

"Aplikace” znamená mobilní nebo webová aplikace, prostřednictvím které může Zákazník zadávat Platební příkazy.

"Autentizace” znamená proces, prostřednictvím kterého je totožnost Zákazníka ověřena alespoň dvěma nezávislými prvky, které jsou pro Zákazníka unikátní. BESTPAY nabízí svým Zákazníkům Autentizace prostřednictvím Jednorázového hesla, tokenu Zařízení, ID a PIN nebo biometrikou.

"BESTPAY”  znamená společnost BESTPAY s.r.o., se sídlem Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 04111648, zapsaná do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 242665.

"Ceník” znamená ceník poplatků účtovaných Zákazníkovi v rámci využívání Aplikace, který je dostupný na https://bpay.cz/

"ID” znamená registrované mobilní telefonní číslo Zákazníka.

"Informační list" znamená dokument, prostřednictvím kterého BESTPAY seznamuje Zákazníka s povinnými informacemi podle ustanovení § 132 a násl. ZPS.

"Jednorázová Transakce" znamená Transakci provedenou Zákazníkem mimo rámcovou smlouvu o provádění platebních služeb podle § 127 písm. b) ZPS.

Jednorázové heslo” znamená jednorázové číselné heslo zaslané společností BESTPAY na mobilní telefon Zákazníka s jeho registrovaným telefonním číslem.

"MTCN” znamená unikátní identifikační kód Transakce. V závislosti na použitém poskytovateli platební služby může mít MTCN zvláštní názvy: TRN REF, číslo PIN pro výběr, číslo Platebního příkazu.

"Ochrana osobních údajů"  znamená dokument, kterým BESTPAY seznamuje Zákazníka s tím, jakým způsobem probíhá zpracování jeho osobních údajů a s jeho souvisejícími právy. Tento dokument je dostupný na https://bpay.cz/.

"PINznamená číselné heslo zvolené Zákazníkem.

"Platební příkaz"znamená příkaz k provedení Transakce.

"Pravidelné Transakce" znamená Transakce, které Zákazník provádí na základě rámcové smlouvy podle § 127 písm. a) ZPS.

Příjemceznamená osobu uvedenou jako příjemce Transakce v rámci Platebního příkazu.

"Reklamační řád“ znamená dokument, kterým BESTPAY seznamuje Zákazníka s tím, jakým způsobem může podat reklamaci nebo stížnost ohledně jemu poskytnuté služby v Aplikaci. Tento dokument je dostupný na adrese https://bpay.cz/.

"Smlouva“ znamená smlouvu o užívání Aplikace uzavřenou postupem podle VOP.

"SWIFT (BIC)“ znamená číslo sloužící pro identifikaci bank během Transakcí v mezinárodních platebních systémech obsahující od osmi do jedenácti znaků alfanumerického kódu.

"Transakce“ znamená jakýkoli převod peněz na základě Platebního příkazu Autentizovaného Zákazníkem tj. Jednorázovou Transakci i Pravidelnou Transakci.

"Účet Zákazníka“ znamená elektronický účet Zákazníka v Aplikaci, který mu umožňuje provádět Transakce.

"VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky BESTPAY týkající se užívání Aplikace. Aktuální VOP jsou dostupné na https://bpay.cz/.

"Zakázaný Účel“ znamená jakýkoli nezákonný účel; zejména provádění nebo přijímání prostředků na hazardní hry, nebo zasílání prostředků sobě samému jako Příjemci v zájmu

prokázání finanční zdatnosti, nebo zasílání či přijímaní prostředků za někoho jiného.

"Zákazník“ znamená fyzickou osobu, které BESTPAY umožňuje užívání Aplikace.

"Zařízení“ znamená mobilní telefon nebo počítač umožňující přístup k Aplikace, který je registrovaný na Zákazníka.

"ZPS“ znamená zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1.Provozovatelem Aplikace je BESTPAY, který je oprávněn poskytovat platební služby na základě povolení k činnosti platební instituce vydané Českou národní bankou. BESTPAY umožňuje v Aplikaci využít platební službu podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. f) ZPS, tj. provedení převodu peněžních prostředků, při němž Zákazník ani Příjemce nevyužívají platební účet u BESTPAY. VOP a jejich přílohy určují podmínky využívání Aplikace.

2.2. Pro účely těchto VOP mají pojmy uvedené velkým písmenem užité v těchto VOP význam uvedený v čl. 1

3. Aplikace

3.1. Aplikace umožňuje Zákazníkovi:

 1. vytvoření Účtu Zákazníka v Aplikaci, který umožňuje Zákazníkovi provádět Transakce;
 2. provedení Jednorázové Transakce v rámci Účtu Zákazníka;
 3. provádění Pravidelných Transakcí v rámci Účtu Zákazníka.
4. VYTVOŘENÍ ÚČTU ZÁKAZNÍKA

4.1. Zákazníkem se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let. Každý, kdo hodlá využívat Aplikaci, se musí zaregistrovat. Za tímto účelem musí tato osoba poskytnout osobně (tj. ne v zastoupení jiné osoby) BESTPAY veškeré identifikační a kontaktní údaje požadované v registračním formuláři v Aplikaci. V rámci registrace jsou vyžadovány zejména následující údaje:

 1. všechna jména a příjmení;
 2. číslo mobilního telefonu;
 3. emailová adresa; a
 4. další dokumenty a informace dle požadavků právních předpisů nebo BESTPAY.

4.2. Před zahájením registrace je fyzická osoba povinna seznámit se s těmito VOP, Informačním listem, Reklamačním řádem, Ceníkem a Ochranou osobních údajů.

4.3. Pro potvrzení souhlasu, Zákazník zadá Jednorázové heslo zaslané na telefonní číslo uvedené při registraci.

4.4. Zákazník vyjadřuje svou vůli být vázán těmito VOP upravujícími užívání Aplikace kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ v rámci registračního formuláře. Potvrzením registrace ze strany BESTPAY je vytvořen Účet Zákazníka a vzniká Smlouva, jejímž obsahem jsou tyto VOP a jejich přílohy. Zákazník následně vyplní identifikační formulář.

4.5. Zákazník souhlasí s tím, že poskytne veškeré potřebné dokumenty a informace, které jsou třeba pro dostatečnou identifikaci a kontrolu, jak vyžadují AML předpisy.

4.6. Zákazník si vždy musí nastavit PIN a pokud si přeje, volitelnou metodu Autentizace na jeho Zařízení, v návaznosti na registraci v Aplikaci. Změny ID a PIN, dalších metod Autentizace nebo registrovaného emailu lze činit v rámci Účtu Zákazníka v Aplikace. BESTPAY může předepsat požadavky na kombinaci písmen a/nebo čísel tvořících PIN a požadovat pravidelnou změnu zvoleného PIN z bezpečnostních nebo jiných důvodů.

4.7. Mobilní telefon nebo počítač Zákazníka používaný pro přístup k Aplikaci je registrován jako jediné Zařízení, ze kterého může Zákazník k Aplikaci přistupovat. Pokud by chtěl Zákazník změnit Zařízení nebo se pokusit přistupovat k Aplikaci prostřednictvím neregistrovaného mobilního telefonu nebo počítače, musí provést kroky uvedené v čl. 4.3 a 4.5.

4.8. Zákazník může mít v Aplikaci pouze jeden aktivní Účet Zákazníka. Všechny následně vytvořené Účty Zákazníka mohou být bez předchozího upozornění BESTPAY smazány. BESTPAY je v souvislosti s registrací oprávněn požadovat veškeré informace a dokumenty tak, aby mohl provést identifikaci a kontrolu v souladu s AML předpisy a jinými právními předpisy.

5. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ TRANSAKCÍ

5.1. Před provedením Transakcí musí Zákazník:

 1. mít Účet Zákazníka;
 2. mít vyplněné všechny dokumenty a informace požadované v registračních a identifikačních formulářích; a 
 3. poskytnout veškeré potřebné dokumenty a informace požadované BESTPAY.

5.2. Zákazník může přistupovat k Aplikaci pouze ze Zařízení.

6. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ TRANSAKCE

6.1. V rámci Účtu Zákazníka může Zákazník provést Jednorázovou Transakci podle § 127 písm.b) ZPS.

6.2. Provedení Jednorázové Transakce je podmíněno poskytnutím následujících údajů:

 1. informace o Transakci;
 2. vyjádření Zákazníka k plánovanému způsobu využívání Účtu Zákazníka;
 3. další dokumenty a informace vyžadované právními předpisy nebo BESTPAY.

6.3. V rámci provedení Jednorázové Transakce informuje BESTPAY Zákazníka o povinných informacích podle § 132 ZPS předložením Informačního listu a v rámci formuláře při zadávání Platebního příkazu.

7.PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH TRANSAKCÍ

7.1. V rámci Účtu Zákazníka může Zákazník provádět Pravidelné Transakce. Provádění Pravidelných Transakcí bude zahájeno prohlášením Zákazníka podle čl. 6.2. písm. b) o svém úmyslu využívat Účet Zákazníka trvale nebo opakovaně, nebo pokud je takový úmysl BESTPAY z jiných okolností zřejmý.

7.2. Zahájení provádění Pravidelných Transakcí je podmíněno poskytnutím údajů podle čl. 6.2.

7.3. Informace, které je BESTPAY povinen poskytnout Zákazníkovi, jsou uvedeny ve VOP a jejich přílohách. Zákazník potvrzuje, že byl s těmito dokumenty seznámen a že se jimi hodlá nadále řídit před provedením první Pravidelné Transakce.

8.AUTENTIZACE

8.1.Pro zajištění bezpečnosti užívání Aplikace Zákazníkem zavedl BESTPAY pravidla Autentizace podle ZPS. Autentizace je vyžadována při přihlášení do Aplikace a potvrzování Platebních příkazů.

8.2. Při přihlašování do Aplikace se k Autentizaci používá ID, PIN a Jednorázové heslo. Autentizace probíhá tak, že Zákazník v rámci Aplikace zadá své ID a PIN a následně zadá Jednorázové heslo získané z mobilního telefonu s registrovaným telefonním číslem.

8.3. Při potvrzování Platebního příkazu v Aplikaci se k Autentizaci používá ID, PIN a registrace Zařízení. Pokud Zákazník zadá Platební příkaz ve stejné přihlašovací relaci, BESTPAY opětovně použije faktor znalosti, který Zákazník použil při přihlášení do Aplikace.

8.4. Pravidla Autentizace podle tohoto článku se použijí na Jednorázovou Transakci i Pravidelné Transakce.

9. ZADÁNÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU V RÁMCI APLIKACE

9.1. Pro zadání Platebního příkazu k Transakci musí Zákazník uvést zejména následující údajedle platebního formuláře v rámci Aplikace:

 1. úplné jméno Příjemce;
 2. kontaktní telefonní číslo Příjemce;
 3. adresa Příjemce;
 4. místo vyplacení hotovosti pro Příjemce, je-li relevantní ;
 5.  v závislosti na způsobu převodu číslo účtu Příjemce nebo číslo platební kartyPříjemce;
 6. název banky Příjemce a její adresa a SWIFT (BIC) kód;
 7. částka a měna Transakce.

9.2. Zákazník zadá údaje podle čl. 9.1 a potvrdí jejich správnost. BESTPAY následně zobrazí Zákazníkovi poplatek za provedení Transakce dle Ceníku. Transakce zahrnující konverze měn budou provedeny v souladu se směnným kurzem platným v okamžiku přijetí Platebního příkazu, který BESTPAY rovněž zobrazí Zákazníkovi.

9.3. Pro potvrzení správnosti Platebního příkazu, účtovaného poplatku a platného směnného kurzu klikne Zákazník v Aplikaci na tlačítko "Potvrdit", čímž je Platební příkaz BESTPAY přijat.

9.4. V případě chybějících informací nebo dokumentů bude Platební příkaz považován za přijatý okamžikem, kdy BESTPAY potvrdí Zákazníkovi poskytnutí všech potřebných dokumentů a informací Zákazníkem.

9.5. Po potvrzení Platebního příkazu Zákazník zvolí jeden z následujících způsobů úhrady částky Transakce a souvisejících poplatků:

 1. úhrada částky a souvisejících poplatků Transakce bankovním převodem;
 2. úhrada částky a souvisejících poplatků Transakce platební kartou.

9.6. Neuhradí-li Zákazník částku Transakce do 15 minut, Platební příkaz bude zrušen.

9.7. Zákazník může požádat o zrušení Platebního příkazu i po přijetí platebního příkazu a zaplacení podle čl. 9.5 ze strany BESTPAY, ale bere na vědomí, že této žádosti nemusí být vyhověno. Za takové zrušení může být Zákazníkovi účtován poplatek dle Ceníku.

9.8. Pravidla zadávání Platebních příkazů podle tohoto článku se použijí na Jednorázovou Transakci i Pravidelné Transakce.

10. PROVEDENÍ TRANSAKCE

10.1. Platební příkaz bude v případě úspěšného uhrazení částky Transakce a souvisejících poplatků zpracován v souladu s lhůtami provádění Transakcí uvedenými v Informačním listu. Lhůta pro provedení Transakce může být prodloužena v případě, že je BESTPAY povinen postupovat dle AML předpisů. Lhůta pro provedení Transakce může být ovlivněna státními svátky zemí Příjemce nebo zemí spolupracujících obchodních partnerů BESTPAY, jakož i podmínkami pro připsání plateb, které tito partneři uplatňují.

10.2. Částka Transakce bude vyplacena Příjemci pouze tehdy, pokud Příjemce poskytne:

 1. doklad o své totožnosti;
 2. MTCN pro výplaty v hotovosti;
 3.  jakýkoli jiný dokument nebo informace požadované partnerem BESTPAY pro výplatu.


10.3. BESTPAY neprovede Transakci, je-li v rozporu s těmito VOP, právními předpisy České republiky nebo právními předpisy státu Příjemce, vnitřními předpisy BESTPAY nebo obchodních partnerů BESTPAY.

10.4. Zákazník je informován o provedení Transakce v rámci svého Účtu Zákazníka a v rámci potvrzení zaslaného na registrovanou emailovou adresu Zákazníka. Potvrzení je odesláno nejpozději do konce následujícího pracovního dne po provedení Transakce.

10.5. Zákazník je povinen zkontrolovat správnost provedené Transakce. Pokud nalezne Zákazník jakoukoli nesrovnalost, nebo zjistí neprovedení Transakce podle přijatého Platebního příkazu, nahlásí tyto nesrovnalosti BESTPAY bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků.

10.6. BESTPAY je oprávněn neprovést jakoukoli Transakci Zákazníka, se kterou je spojeno riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, nebo je podezřelá dle jiných právních předpisů, nebo neprovést jakoukoli Transakci, u které lze oprávněně očekávat porušení příslušných právních předpisů.

10.7. Pravidla provedení Transakce podle tohoto článku se použijí na Jednorázovou Transakci i Pravidelné Transakce.

11. ODPOVĚDNOST BESTPAY

11.1. Přestože BESTPAY bude při provozování Aplikace vždy zohledňovat práva a oprávněné zájmy Zákazníka, nedokáže i při vynaložení odborné péče zabránit vzniku případné újmy, která bude způsobena na základě vnějších okolností. Mezi tyto okolnosti patří zejména:

 1. jednání BESTPAY na základě Zákazníkem Autentizovaného Platebního příkazu;
 2. selhání nebo nedostupnost Aplikace, nebo nedostupnost dat či jakéhokoli
 3. komunikačního kanálu včetně telefonních linek; selhání jakékoli třetí strany;
 4. odmítnutí nebo objektivní nemožnost provést Transakci, pokud je BESTPAY povinen provedení Transakce odmítnout nebo její provedení není objektivně možné;
 5. vznik újmy v důsledku pozměněných nebo padělaných dokumentů Zákazníka;
 6.  prodlení Zákazníka s poskytnutím součinnosti nebo porušení jakékoli smluvní či zákonné povinnosti Zákazníka;
 7. ztráta, zneužití nebo odcizení Zařízení, ID a PIN nebo Jednorázového hesla;
 8. jednání oprávněného zástupce Zákazníka;
 9. postup BESTPAY v souladu s ustanovením AML předpisů;
 10. nedodání zboží nebo služby zaplacených prostřednictvím Aplikace.

11.2. BESTPAY je oprávněn přerušit provoz Aplikace z důvodů mimořádných a nepředvídatelných překážek, zejména z důvodů vyšší moci včetně přírodní události, terorismu, války, občanského nepokoje, stávky, výluky, opatření institucí používaných BESTPAY v platebním styku, opatření českých i zahraničních orgánů veřejné moci, včetně soudů, nebo z důvodů jiné překážky, která nastala nezávisle na BESTPAY, pokud takovou překážku nemohl rozumně předvídat.

12. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

12.1. Uzavřením Smlouvy prostřednictvím registrace v Aplikaci Zákazník prohlašuje, že:

 1. se seznámil a souhlasí s VOP a jejich přílohami, tj. Ceníkem, Reklamačním řádem, Ochranou osobních údajů a Informačním listem;
 2. údaje a dokumenty, které Zákazník poskytl nebo poskytne BESTPAY jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné;
 3. bude používat Aplikaci pouze v souladu s VOP a účinnými právními předpisy;
 4. nebude používat Aplikaci pro Zakázané účely;
 5. bude informovat BESTPAY o všech podstatných skutečnostech ovlivňující poskytování služeb v Aplikaci, zejména o skutečnostech, které mohou vést k bezdůvodnému obohacení Zákazníka nebo způsobit BESTPAY škodu.
13. VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

13.1. Zákazník a BESTPAY spolu komunikují zejména prostřednictvím Aplikace a emailové komunikace. Aktuální kontaktní údaje BESTPAY jsou uvedeny v Informačním listu. Zákazník souhlasí s tím, že veškerá oznámení související s používáním Aplikace týkající se tohoto Zákazníka mohou být doručována prostřednictvím Aplikace, poskytováním informací v Účtu Zákazníka, a/nebo zasílána na jeho registrovanou emailovou adresu, včetně oznámení s právními důsledky.

13.2. Zákazník je povinen informovat BESTPAY o aktualizaci svých údajů. Zákazník je povinen poskytnout BESTPAY dokumenty dle jeho požadavků.

13.3. Zákazník nesmí umožnit využití jeho Účtu Zákazníka třetím osobám. Zákazník je plně odpovědný za zabezpečení přístupu k ID a PIN a k Zařízení. Zákazník musí co nejdříve informovat BESTPAY o zneužití nebo ztrátě ID, PIN nebo Zařízení.

13.4. Pokud se Zákazník domnívá, že je jeho ID, PIN nebo Zařízení dostupné třetí osobě, musí neprodleně upozornit BESTPAY telefonicky nebo na emailovou adresu BESTPAY. V případě, že se BESTPAY domnívá, že existuje riziko, že ID, PIN nebo Zařízení je v držení třetí osoby, nebo že Zákazník umožní použití svého Účtu Zákazníka třetí straně, je BESTPAY oprávněn okamžitě omezit práva Zákazníka nebo může odmítnout řídit se jeho pokyny.

13.5. V případech podle čl. 13.4 a v případě porušení povinností Zákazníka dle VOP je BESTPAY oprávněn pozastavit Účet Zákazníka a informovat jej o této skutečnosti na jeho registrovanou emailovou adresu. BESTPAY umožní Zákazníkovi opět využívat Účet Zákazníka po vyjasnění pochybností nebo odstranění důvodu, pro který byl Účet Zákazníka pozastaven, ledaže by takovým důvodem bylo závažné porušení povinností Zákazníka.

14. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

14.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

14.2. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření za využití formuláře dostupného v Aplikaci.

14.3. Zákazník je oprávněn kdykoliv ukončit Smlouvu výpovědí:

 1. učiněnou elektronicky prostřednictvím Aplikace; nebo
 2. učiněnou písemně zasláním na adresu sídla BESTPAY.

14.4. BESTPAY je oprávněn ukončit Smlouvu výpovědí zaslanou na registrovanou emailovou

adresu Zákazníka, a to z následujících důvodů:

 1. pro závažné porušení povinností Zákazníka podle VOP (např. porušení těchto VOP,jakékoli jednání nebo podezření na jednání ze strany Zákazníka, které je v rozporu správními předpisy ČR a EU, nebo používání služby BESTPAY Zákazníkemzpůsobem, který překračuje přiměřená očekávání a zamýšlený účel služby);
 2.  z důvodů dle AML předpisů nebo jiných právních předpisů;
 3. pokud Zákazník v posledních 24 měsících nevyužil Aplikaci k provedení Transakce;
 4. pokud důvody pro pozastavení Účtu Zákazníka podle čl. 13.5 neodstraní Zákazník ve lhůtě uvedené v oznámení o pozastavení Účtu Zákazníka;
 5. pokud Zákazník odmítne změnu VOP vyžadovanou regulatorní změnou nebo změnou právních předpisů nebo Českou národní bankou či jiným orgánem veřejnémoci;
 6. pokud má BESPAY za to, že Zákazník není schopen plnit své závazky vůči BESTPAY; nebo
 7. pokud Zákazník jedná vůči BESTPAY ve zlé víře (např. poskytuje nepravdivé nebo zavádějící informace nebo dokumenty).

14.5. Výpovědní doba podle čl. 14.3 a 14.4 činí 14 (čtrnáct) dnů od doručení výpovědi.

14.6. Ukončení Smlouvy nemá vliv na provedení Transakcí, jejichž Platební příkazy již byly v Aplikaci přijaty.

15. ZMĚNA VOP

15.1. BESTPAY je oprávněn změnit kdykoli tyto VOP a jejich přílohy, pokud jsou navrhované změny VOP (například zlepšení kvality služeb poskytovaných Zákazníkovi, v návaznosti na vývoj právního prostředí, s přihlédnutím k obchodní politice BESTPAY, jako je zavedení nových služeb, distribučních kanálů nebo poplatků) zveřejněny nejméně 2 měsíce před navrhovaným datem účinnosti změny. Návrh změn VOP je zveřejněn na adresehttps://bpay.cz/ a zároveň zaslán Zákazníkovi na jeho registrovanou emailovou adresu. Změny těchto VOP jsou považovány za akceptované Zákazníkem, pokud byly Zákazníkovi poskytnuty nejméně dva měsíce před nabytím jejich účinnosti, nebyly Zákazníkem odmítnuty a pokud BESTPAY Zákazníka informoval o jeho právu na okamžitou bezplatnou výpověď Smlouvy před nabytím účinnosti navrhovaných změn VOP.

15.2. Změny VOP a jejich příloh z důvodů změn právních předpisů nebo ve prospěch Zákazníka jsou účinné oznámením těchto změn Zákazníkovi prostřednictvím jeho registrované emailové adresy a jejich zveřejněním na https://bpay.cz/, a to dnem, který je v oznámení uveden.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Tyto VOP nabývají účinnosti ke dni uvedeném na jejich přední straně.

16.2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

16.3. BESTPAY je oprávněn pořídit a uchovávat kopie všech dokumentů předložených Zákazníkem.

16.4. Zákazník je oprávněn vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými službami v Aplikaci, nebo chováním pracovníků BESTPAY podáním stížnosti. Předložení a vyřizování stížností se řídí pravidly pro vyřizování stížností a nároků.

16.5. Spory plynoucí z poskytovaných platebních služeb mohou být řešeny:

 1. příslušným soudem;
 2. finančním arbitrem České republiky v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, pokud spor vyplývá z poskytnuté platební služby a pokud by byl jinak v kompetenci českého soudu. Adresa Finančního Arbitra České republiky je Legerova č. 69, 110 00 Praha 1 Česká republika, www.finarbitr.cz
 3. Českou národní bankou, sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, www.cnb.cz

16.6. Veškeré právní vztahy vznikající na základě Smlouvy a těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, jak byla Smlouva sjednána nebo odkud byla Aplikace využita.

16.7. Nedílnou součástí VOP jsou jejich přílohy, tj. Informační list, Reklamační řád, Ceník a Ochrana osobních údajů.

BESTPAY s.r.o., IČ: 04111648, se sídlem Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová zn. C 242665.

Verze dokumentu č.: 2023.01

Posílejte peníze do celého světa okamžitě s nejlepším směnným kurzem s BESTPAY