CZ - Terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Představení Poskytovatele platebních služeb

  Společnost BESTPAY s.r.o., se sídlem Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká Republika, IČ 04111648 zapsána do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 242665 (dále “Poskytovatel Platebních služeb“), která je oprávněna poskytovat platební služby na základě licence k provozování Platební instituce vydané Českou národní bankou (licence č. 2015/066166/CNB/570, č. odd.: SSp-2015/00223/CNB/571), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti BESTPAY s.r.o. (dále“VOP“). Poskytovatel platebních služeb je pod dozorem České národní nanky, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1. Poskytovatel platebních služeb je uveden v seznamu subjektů spravovaném Českou národní bankou (www.cnb.cz).

  Oddíl: Dozor, regulace → Seznam a registry → Seznamy regulovaných institucí a registrované subjekty finančního trhu.

  Zákazníci mohou obdržet informace o adresách a provozních hodinách zprostředkovatelů a místních zástupců prostřednictvím

  • zavolání na telefonní číslo: +420 221 501 021,
  • zaslání emailu: info@bpay.cz,
  • zaslání zprávy do datové schránky: raq4rb7, nebo
  • na adrese sídla Poskytovatele platebních služeb, Purkyňova 74/2, Praha 1 –Nové Město, PSČ: 110 00.

  Před akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek (VOP) je nutné je přečíst a porozumět jim. VOP obsahují omezení rozsahu našich povinností vůči Vám, a rovněž omezení a výluky naší odpovědnosti vůči Vám v případě jakékoli škody, kterou můžete utrpět jako následek online peněžního převodu. Přečtěte si prosím pečlivě pokyny v platebním příkazu.

 2. VOP určují podmínky poskytování platebních služeb Poskytovatelem platebních služeb právnické, nebo fyzické osobě (dále “Klient“) podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku v platném znění (dále “Zákon o platebním styku“).

  Zák. č. 370/2017 Sb., o platebním styku
  Služby umožňující vložení hotovosti na platební účet a rovněž všechny operace vyžadované pro provoz platebního účtu (Článek 3(a))
  Služby umožňující výběr hotovosti z platebního účtu a rovněž všechny operace vyžadované pro provoz platebního účtu (Článek 3(b))
  Provedení platebních transakcí, včetně převodu prostředků na platební účet pomocí poskytovatele platebních služeb uživatele: provedení inkasa, včetně jednorázového inkasa; provedení platebních transakcí pomocí platební karty, nebo podobného zařízení; provedení úhrad (převod kreditu), včetně trvalých příkazů (Článek 3(c))
  Vydávání, nebo získávání platebních nástrojů (Článek (3))
  Peněžní převody (Článek 3(f))

  Rovněž nabízíme vnitrostátní a mezinárodní převody peněz.

  Pro využití našich platebních služeb musíte být plnoletí. Každému převodu peněz je přiděleno zvláštní číslo transakce, nazývané Kontrolní číslo převodu peněz, nebo “MTCN“ (Money Transfer Control Number).

  Další příslušné právní požadavky v České republice:

  • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále AML zákon).
  • Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění.
  • Nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, ve znění pozdějších předpisů č. 88/2009 Sb.
  • Zákon č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 3. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu; jako i zásady Poznej svého Zákazníka (KYC – Know Your Customer) a pravidla o ochraně osobních údajů jsou připravena samostatně a jsou povinnou součástí klientské dokumentace

  Klíčové body a definice: :

  “Zákazník“ je definován jako:

  • fyzická, nebo právnická osoba, které je veden účet a/nebo má obchodní vztah s naší společností (firemní klient, retailový klient, klient peněžního převodu);
  • osoba, v jejíž prospěch je účet veden (tzv. Skutečný vlastník);
  • příjemci převodů provedených pomocí profesionálních zprostředkovatelů; a
  • libovolná fyzická, nebo právnická osoba spojená s finanční transakcí, která může představovat významné riziko poškození reputace, nebo jiná rizika pro Poskytovatele platebních služeb (bankovní převod, nebo nadlimitní jednorázová platba).

  “Transakce“ znamená na jakýkoli převod peněz.

  “Odesílatel“ znamená osobu, která zahájila převod peněz.

  “Příjemce“ znamená osobu uvedenou jako příjemce převodu peněz.

  “Zakázaný Účel“: znamená jakýkoli nezákonný účel; provádět nebo přijímat platby na hazardní hry, nebo zasílat platby sobě samým jako Příjemci v zájmu prokázání finanční zdatnosti (např. riziko Finančního podvodu, seznamy sankcí); nebo zasílání čí přijímaní peněz za někoho jiného.

  “Poskytovatel platebních služeb“: společnost BESTPAY s.r.o.

  “VOP“: Všeobecné obchodní podmínky společnosti BESPAY s.r.o.

  “Smlouva“: je uzavřena mezi Poskytovatelem platebních služeb a Klientem o založení a vedení platebního účtu. Spotřebitel má právo na zrušení smlouvy do 14 dnů.

  “On-line převod": služba (software), která umožňuje vidět stav účtu v režimu vzdáleného přístupu a provádět na něm operace.

  “Uživatel“: Klient, který je zaregistrován Poskytovatelem platební služby pro použití služby On-line převodu.

  "Platební příkaz": příkaz k zaplacení prostředků dle pokynů Klienta a Klientem autorizovaný.

  "Beneficiary": skutečný příjemce prostředků zaslaných dle platebního příkazu Klienta.

  “Remitent“: Klient, který vystaví platební příkaz pro další převod ve prospěch Příjemce/Beneficienta.

  "SWIFT (BIC)": Pro identifikaci bank během transakcí v mezinárodních platebních systémech je použit řetězec obsahující od osmi do jedenácti znaků alfanumerického kódu.

  Poskytovatel platebních služeb používá opatření AML/CFT, a tyto aktualizuje a rozvíjí podle požadavků AML zákona. Rovněž existují i další pravidla.

  Použitá pravidla:

  • Zásady (Politika) přijetí zákazníka
  • Identifikační údaje; identifikace a ověření; Požadavky identifikace
  • Prověřování sankčních seznamů (EU, OFAC, místní české sankční seznamy, Nařízení vlády č. 210/2008 Sb., v platném znění)
  • Prověřování Politicky exponovaných osob
  • Náležitá péče (Due Diligence) o Klienta / Zvýšená Due Diligence
  • Průběžná Due Diligence
  • Monitoring transakcí
  • Odmítnutí transakcí
  • Vedení záznamů
  • Ochrana osobních údajů
  • Ochrana spotřebitele
  • Bezpečnostní opatření
  • Kodex chování
  • Nastavení interního kontrolního systému
  • Poskytovatel platebních služeb má právo na pořízení kopií všech dokumentů předložených Klientem.
  • Poskytovatel platebních služeb je oprávněn neprovést jakoukoli platební transakci Klienta, se kterou je spojeno riziko legalizace výnosů z trestné činnosti, nebo financování terorismu, nebo je podezřelá dle právních regulací pro provádění mezinárodních transakcí, kterým podléhá Klientův předmět činnosti a podléhá mezinárodním sankcím, nebo neprovést jakoukoli transakci, u které lze oprávněně očekávat neplnění právních předpisů.
  • Poskytovatel platebních služeb musí zamítnout transakci politicky exponované osobě, pokud je původ prostředků transakce neznámý;
  • Klient je povinen informovat Poskytovatele platebních služeb o aktualizaci svých identifikačních údajů dle AML zákona;
  • Klient je povinen poskytnout Poskytovateli platebních služeb dokumenty dle požadavků Due Diligence (náležité péče);
  • Poskytovatel platebních služeb má právo požádat zákazníka o tyto aktualizace;
  • Poskytovatel platebních služeb má nárok na ukončení smluvního vztahu s Klientem v případě požadavku AML zákona;
 4. Po Poskytovateli platebních služeb je vyžadováno prověřování všech transakcí proti externím sankčním seznamům (EU, OFAC, Nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, ve znění předpisu č. 88/2009 Sb.)

 5. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nabývají účinnost dne 1. června 2017.

ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ PLATEBNÍHO ÚČTU KLIENTA
 1. Poskytovatel platebních služeb zřídí a spravuje platební účty dle Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem platebních služeb a Klientem.

 2. Poskytovatel platebních služeb zřizuje a spravuje více měnové platební účty. Základní měny platebních účtů jsou:

  • České koruny (dále “CZK“);
  • Eura dále “EUR“);
  • US Dolary (dále “USD“);
  • Britské Libry (dále “GBP“).

  Poskytovatel platebních služeb může aktivovat další měnu pro více měnový platební účet pomocí dalších postupů na zvláštní požadavek Klienta.

 3. Poskytovatel platebních služeb zřizuje a spravuje platební účty Klientů z České republiky i odjinud.

  Pro otevření platebního účtu, uzavření Smlouvy, nebo převody peněz musí Klienti splnit všechny požadavky AML. Pravidla AML jsou popsána odděleně.

  3.1 Právnické osoby – rezidenti České republiky (obchodní společnosti a spolupracující; individuální podnikatelé, ostatní právnické osoby – neziskové organizace, sdružení, nadace atd.).

  • Je vyžadován Výpis z Obchodního rejstříku a stanovy.
  • Platný pas a/nebo jiný doklad totožnosti jednatele(ů) Klienta (nebo osoby, podnikatele);
  • Notářem ověřená udělená Plná moc osoby, která má oprávnění k provádění operací na účtu; všeobecná Plná moc není akceptována. Plná moc musí být pouze pro specifikované činnosti.

  Právo na provádění operací na účtu třetí straně může být uděleno v kanceláři Poskytovatele platebních služeb v přítomnosti Jednatele Klienta a odpovědné osoby Poskytovatele platebních služeb pomocí zvláštního formuláře akceptovaného Poskytovatelem platebních služeb.

  • Důkaz o adrese ne starší 3 měsíců (účet za služby: elektřina, telefon, bankovní výpis, atd.) jednatele(ů) a oprávněných osob;
  • Pokud nejsou Skuteční vlastníci Klienta rezidenty v České republice, musí být předloženy řádně ověřené kopie platných cestovních pasů, nebo jiného dokladu totožnosti a důkaz o adrese ne starší 3 měsíců;
  • Řádně vyplněná Žádost přijatá Poskytovatelem platebních služeb;
  • Řádně vyplněná Karta s podpisovými vzory a razítko akceptované Poskytovatelem platebních služeb.
  • Souhlas oprávněné osoby Klienta s vytvořením kopie jeho pasu a/nebo jiného dokladu totožnosti.

  3.2. Požadované dokumenty / Právnické osoby

  • Výpis z Obchodního rejstříku;
  • Společenská smlouva a stanovy;
  • Zápis z jednání ředitele(ů)…; Jmenování jednatele(ů)…;
  • Přehled o podílech na společnosti;
  • Prohlášení o důvěře (pokud má společnost pověřeného akcionáře);
  • Prohlášení Skutečného vlastníka;
  • Daňové osvědčení (nebo certifikát dle formuláře Poskytovatele platebních služeb);
  • Výpis z Obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců (potvrzující podrobnosti o jednatelích/akcionářích/sídle atd.);
  • CRS výkaz/prohlášení;
  • FATCA výkaz/prohlášení (pokud je to možné).

  Pro jednotlivce, podnikatele – řádně předložené dokumenty potvrzující právní stav dle legislativy dané země registrace a podle mezinárodních pravidel (např. obchodní licence).

  Poznámka: Pro ostatní právnické osoby – mohou být předloženy další dokumenty potvrzující právní stav dle legislativy dané země registrace a mezinárodních pravidel.

  Všechny výše zmíněné dokumenty musí být předloženy v originálech, nebo ověřených kopiích, sepsány v anglickém nebo českém jazyce a řádně ověřeny apostilou, nebo jinou formou ověření;

  • Výroční zpráva/zpráva Klienta za minulý rok;
  • V případě Skutečných Vlastníků / Signatářů účtu / Jednatelů / Akcionářů= platný cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti;
  • Důkaz o adrese, ne starší 3 měsíců (účet za služby: elektřina, telefon, bankovní výpis atd.);
  • Pokud je účet založen právním zástupcem, musí být předložena obecná Plná moc – řádně ověřená (podpis jednatele společnosti musí být ověřen notářem);
  • Notářem řádně ověřená Plná moc udělená třetí osobě, která má právo na provádění operací na účtu;

  Právo na provádění operací na účtu třetí straně může být uděleno v kanceláři Poskytovatele platebních služeb v přítomnosti jednatele a/nebo pověřeného právního) zástupce Klienta a odpovědné osoby Poskytovatele platebních služeb pomocí zvláštního formuláře akceptovaného Poskytovatelem platebních služeb.

  Dokumenty musí být předloženy v originále odpovědné osobě Poskytovatele platebních služeb, buď řádně ověřené s apostilou, nebo jinou formou ověření.

  • Formuláře k založení účtu:
   • Vyplněný AML dotazník (Právnická osoba), identifikace za fyzické přítomnosti je povinně vyžadována.
   • Vyplněný podpisový vzor a razítko (razítko není v České republice povinné) akceptované Poskytovatelem platebních služeb;
   • Souhlas oprávněné osoby Klienta s pořízení fotokopie jeho pasu a/nebo jiného dokladu totožnosti;
   • Řádně vyplněné formuláře/prohlášení ohledně daňové příslušnosti společnosti (CRS, FATCA prohlášení), Skuteční vlastníci a manažer účtu, Prohlášení Skutečného vlastníka, Prohlášení o zdroji finančních prostředků, pokud je potřeba.

  Formuláře pro založení účtu musí být podepsány oprávněnou osobou Klienta (např. členem statutárního orgánu) osobně před odpovědnou osobou Poskytovatele platebních služeb.

  3.3. Jednotlivci – rezidenti a nerezidenti České republiky:

  • Platný cestovní pas a/nebo jiný doklad totožnosti;
  • Důkaz o adrese pobytu, ne starší 3 měsíců (účet za služby: elektřina, telefon, výpis z bankovního účtu atd.) soukromého jedince a oprávněných osob.

  Uvedené je povinné pro jednotlivce nerezidenty a Poskytovatel platebních služeb může vyžadovat tyto dokumenty také od rezidentů.

  • Vyplněný AML dotazník (Retailový klient), je vyžadována osobní identifikace.
  • Vyplněný podpisový vzor a razítko (razítko není v České republice povinné) akceptovaný Poskytovatelem platebních služeb;
  • Řádně notářsky ověřená Plná moc osobě, která má uděleno právo provádět na účtu operace;

  Právo na provádění operací na účtu třetí straně může být uděleno v kanceláři Poskytovatele platebních služeb v přítomnosti jednatele Klienta a odpovědné osoby Poskytovatele platebních služeb pomocí zvláštního formuláře akceptovaného Poskytovatelem platebních služeb.

  • Souhlas oprávněné osoby Klienta s pořízení fotokopie jeho pasu a/nebo jiného dokladu totožnosti;

  V případě Plné moci – musí být tato pouze pro vyjmenované činnosti.

  Formuláře pro založení účtu musí být podepsány oprávněnou osobou Klienta v přítomnosti odpovědné osoby Poskytovatele platebních služeb. Za předpokladu příslušně zpracovaných dokumentů ověřených konzulátem České republiky v zemi jurisdikce Klienta a pomocí oficiální poštovní zásilky dodaných na adresu Poskytovatele platebních služeb, v některých případech je povoleno poskytnutí příslušně zpracovaných dokumentů ověřených konzulátem České Republiky v zemi jurisdikce Klienta oficiální poštou na adresu společnosti.

 4. Poskytovatel platebních služeb má na posouzení dokumentů poskytnutých klientem dle bodu 2.3 maximálně 3 pracovní dny.

  Předběžné poskytnutí dokumentů (kopií) Klienta specifikovaných v bodu 2.3 pro další spolupráci s Poskytovatelem platebních služeb je povoleno pomocí emailu (kromě: ověřeného Výpisu z Obchodního rejstříku, ověřeného dokladu totožnosti nebo cestovního dokladu).

  V Žádosti o založení platebního účtu musí Klient potvrdit, že se seznámil a akceptuje tyto podmínky a rovněž s jemu nabídnutými Tarify/sazbami. Souhrn vyžadovaných dokumentů pro splnění AML Zákona a dalších právních požadavků.

  • kopie dokladů totožnosti
  • AML dotazník
  • Pravidla AML pro zákazníky činné v systému Poskytovatele platebních služeb
  • Prohlášení Skutečného vlastníka (pokud je vyžadováno)
  • Prohlášení o původu prostředků (pokud je vyžadováno)
  • Prohlášení CRS
  • FATCA prohlášení (pokud je vyžadováno),
  • Ceník (Tarify),
  • Prohlášení o ochraně osobních údajů,
  • tyto Všeobecné obchodní podmínky.

  V případě kladného rozhodnutí o založení účtu, podepíše Poskytovatel platebních služeb s Klientem Smlouvu a formálně oznámí datum založení účtu s hlavními platebními podrobnostmi pro zúčtování plateb. Toto oznámení může být provedeno telefonicky, pomocí emailu, nebo dopisem.

 5. Na požádání Klienta, může Poskytovatel platební služby poskytnout službu On-line platby, která umožní sledovat stav účtu v režimu vzdáleného přístupu a provádět na něm operace. Klient je povinen dodržovat všechny pokyny pověřeného zaměstnance ohledně platebního systému RemitOne. Uživatelské pokyny a pravidla jsou součástí platebního systému.

  Poskytovatel platební služby poskytuje Klientovi službu On-line platby dle Smlouvy o využití služby On-line platby, uzavřené mezi Poskytovatelem platební služby a Klientem.

  5.1 V případě uzavření Smlouvy o využití služby On-line platby a pro další použití služby jsou používány následující významy:

  “Služba“: Služba On-line platby, kterou Poskytovatel platební služby nabízí a umožňuje Klientovi získat informace od Klienta a zadat pokyny Poskytovateli platební služby pomocí počítače, nebo jiným způsobem komunikace, který bude v budoucnu dostupný.

  “Uživatel“: Klient, který je zaregistrován Poskytovatelem platební služby k používání Služby.

  “ID a Heslo“: Unikátní kombinace povolených znaků (písmen, čísel, symbolů) použitých pro potvrzení identity Uživatele při používání Služby.

  “Uživatelská Příručka“: Průvodce a informace, které poskytujeme o Službě včetně:
  a) tištěných příruček
  b) na požádání pomocí help linky a emailu
  c) online informací na našich webových stránkách.

  “Systém“: Elektronické vybavení Uživatele použité pro přístup do Služby.

  “PIN“: Číselné heslo použité Službou pro ověření Uživatele. Klient je povinen chránit toto heslo a nikde ho nesdílet.

  “Ověření dvou faktorů (2FA)“ : Metoda potvrzení prohlašované identity Uživatele pomocí použití kombinace dvou různých komponentů (ID a Heslo + PIN).

  5.2. Uživatel obdrží ID a Heslo od Poskytovatele platební služby při registraci u Poskytovatele platební služby. Uživatel je odpovědný za nastavení, správu, resetování a mazání ID a Hesel. Pro 2FA je použit PIN, který musí být zaslán Systémem na telefonní číslo uvedené Uživatelem pro tyto účely.

  5.3. Bezpečnostní požadavky.

  Pro zajištění výhradního přístupu Uživatele k zadávání pokynů při používání Služby, musí Uživatel dodržovat následující bezpečnostní postupy:

  • Uživatel nesmí nikomu dovolit provozovat Službu za něj.
  • Pokud si Uživatel myslí, že existují neautorizované transakce, musí upozornit Poskytovatele platební služby (telefonicky nebo emailem). Uživatel musí zkontrolovat svou historii převodů prostředků a vyrozumět neprodleně Poskytovatele platební služby o jakýchkoli chybách, které možná nastaly.
  • Uživatel musí podniknout všechny rozumné kroky k zabezpečení svého Hesla. Klient nesmí odkrýt celé Heslo nikomu – ani zaměstnanci Poskytovatele platebních služeb, nebo někomu na našem Call centru.
  • Pokud si Uživatel myslí, že je jeho Heslo známé někomu jinému, musí Klient upozornit Poskytovatele platebních služeb, telefonicky nebo emailem (dostupné na našich webových stránkách). Společnost pozastaví Službu do doby nastavení nového Heslo Uživatele.
  • Uživatel je plně odpovědný za zabezpečení přístupu neautorizovaných osob k telefonu, na který je zasílán PIN. Uživatel musí co nejdříve urgentně informovat Poskytovatele platebních služeb o ztrátě telefonu. Pokud Uživatel neoznámí včas společnosti ztrátu telefonu, nese veškerou odpovědnost za možné ztráty vlastních prostředků.
 6. Vykonávání pokynů Klienta

  6.1. Přijetí platebního příkazu
  Poskytovatel platebního systému akceptuje Klientův platební příkaz podle platných právních předpisů. Platební příkaz je přijat, jakmile Klient prokáže výslovný souhlas s Pravidly a Podmínkami navrženými personálem (např. Manažer pro vztahy) Poskytovatele platební služby.

  Platební příkaz bude zpracován nejpozději do jednoho pracovního dne.
  Prostředky kryjící platební příkaz musí být připsány před platbou.

  Pravidla:

  • Pokud Klient zadá platební příkaz mezi 9:00 – 14:30 CET, bude vypořádán ten samý den.
  • Pokud klient zadá platební příkaz později (po 14:30 CET), bude proveden další pracovní den.
  • V případě chybějících dokumentů vyžadovaných AML zákonem, nebude transakce provedena.

  6.2. Plnění povinností Klienta

  Klient musí plnit své povinnosti dle Smlouvy pro krytí platební služby pomocí převodu prostředků z účtu plátce, nebo vložením prostředků na účet Poskytovatele platební služby. Pokyny poskytuje personál Poskytovatele platebních služeb. Klient je povinen zaplatit platební službu v plné výši a ve sjednané lhůtě. Pokud je Klient nucen z technických nebo jiných důvodů platbu odložit, nebo jí rozdělit na několik plateb, musí toto neodkladně ohlásit Poskytovateli platební služby. V takovém případě nebude platební příkaz Poskytovatelem platební služby proveden, dokud Klient nepřevede všechny prostředky odsouhlasené pro zmíněnou platební službu. Pokud Klient nedokáže správně uvést identifikátory podle platné informace pro Plátce, bude kontaktován personálem Poskytovatele platební služby a bude povinen prokázat:

  • že tyto prostředky byly převedeny z Klientova platebního účtu, nebo byly převedeny jiným subjektem pro krytí Klientových požadavků, pokud o nich existují jakékoli pochybnosti a
  • souhlas se správností informace pro Plátce, pokud existuje podezření na chybu, nebo vzájemné nedorozumění mezi Klientem a Poskytovatelem platební služby.

  6.3. Převod prostředků na základě platebního příkazu

  Poskytovatel platební služby provede pouze autorizované platební transakce. Platební transakce je autorizována, pokud Klient transakci odsouhlasil. Klient je rovněž povinen identifikovat svou platbu pomocí variabilního symbolu, kterým je registrační číslo transakce.

  Odsouhlasení platební transakce (nebo autorizace platební transakce) musí být:

  a) platební transakce provedená v souladu s písemným platebním příkazem – Klientův podpis dle Karty s podpisovými vzory Klienta;
  b) platební transakce provedená pomocí On-line plateb – specifikace autorizačních prvků je uvedena v bodě 2.5 těchto VOP.

  Odsouhlasením Klient současně potvrzuje, že se před autorizací platební transakce seznámil s relevantními informacemi této platební transakce.

  Poskytovatel platební služby převede prostředky podle platebních příkazů pouze v pracovní dny během pracovních hodin (9:30 až 17:30) po obdržení platby a po identifikaci prostředků ke krytí platebních příkazů.

  Poskytovatel platební služby odmítne transakce, pokud existuje konflikt s právními předpisy (Zákon č. 253/2008 Sb., v platném znění; Zákon č. 69/2006 Sb.; Nařízení vlády č. 210/2008 Sb., v platném znění).

  Při zadávání platebního příkazu pro platbu do zahraničí, musí Klient uvést správné identifikační údaje Příjemce, zvláště data ohledně čísla účtu Příjemce, kódu banky, nebo SWIFT (BIC) a údaje banky Příjemce. V případě domácích plateb v CZK, nebo v rámci stejné banky musí Klient rovněž uvést variabilní a specifický symbol a Informaci pro příjemce v případě ostatních plateb. Klient vždy obdrží všechna tato data v informaci pro Remitenta. Doklad o platebním příkazu bude vystaven Poskytovatelem platební služby po odečtení prostředků z účtu Poskytovatele platební služby Bankou ve prospěch Příjemce. Poskytovatel platební služby musí zaslat doklad obratem v elektronické formě na Klientův registrovaný email.

  6.4. Navrácení neidentifikovaných prostředků

  Pokud Poskytovatel platební služby nalezne na jeho účtech připsané prostředky, které jsou určeny pro krytí platebního příkazu bez předchozího vyjednání platebního příkazu, pokusí se odhalit původ prostředků (nebo zdroj prostředků) a kontaktovat Klienta. Pokud není zdroj prostředků nalezen, musí Klient poskytnout důkaz, že prostředky byly převedeny z jeho platebního účtu, nebo že je převedl jiný subjekt na krytí Klientova účtu. Poté následuje odsouhlasení parametrů platební služby s Klientem a zaslání Informace pro Plátce Klientovi. V tomto případě je Klient povinen písemně potvrdit správnost platebních pokynů pomocí mail boxu (pokud je to možné), nebo pomocí zaznamenávaného telefonního hovoru. Poté Poskytovatel platební služby převede prostředky Příjemci platebního příkazu dle odsouhlasených pokynů. Pokud není zdroj prostředků nalezen do konce pracovního dne následujícího po dni připsání prostředků, budou prostředky vráceny ve prospěch účtu plátce ten samý den. V tomto případě Poskytovatel platební služby sníží navrácenou částku o přiměřené náklady spojené s obdržením a zasláním prostředků z účtu.

  6.5. Navrácení převodu na žádost Klienta

  Klient může požádat o zrušení a vrácení platby následovně:

  • V případě osobní přítomnosti v kanceláři Poskytovatele platební služby poskytnutím Prohlášení o zrušení a návrat platby podepsaný dle vyplněné Karty s podpisovými vzory a razítkem;
  • Schváleným komunikačním kanálem podle Smlouvy o Platebním Účtu mezi Poskytovatelem platební služby a Klientem (telefon; fax; e-mail, atd.) za předpokladu následného dodání originálu žádosti podepsané v souladu s podpisovými vzory a razítkem osobně do kanceláře společnosti, nebo doporučenou poštou;
  • Schváleným komunikačním kanálem, podle Smlouvy o použití On-line plateb.

  Vzhledem k požadavkům AML zákona je Klient povinen jasně uvést důvod navrácení převodu.

  Vykonání Klientovy žádosti o návrat převodu Poskytovatelem platební služby:

  1. Pokud je žádost vystavena během fáze autorizace platby (to je dříve než:

   • je platba převedena Příjemci majícímu účet u Poskytovatele platební služby (interní platba);
   • je vystavena při provádění transakce v bance, kde má společnost účty (odchozí platba). Poskytovatel platební služby provede postup zrušení platby a vrátí částku převodu na Klientům platební účet.
  2. Pokud je platba již převedena Příjemci, který má účet u Poskytovatele platební služby (interní platba), zašle Poskytovatel platební služby požadavek Příjemci pomocí schválených kanálů pro souhlas Příjemce s odečtením z jeho účtu a navrácením částky převodu Remitentovi (plátci), Poskytovatel platební služby odečte částku z účtu Příjemce a připíše ji na účet Remitenta.

  3. Pokud je platba odeslána do banky Poskytovatele platební služby pro následné připsání na účet Příjemce u banky Příjemce (odchozí platba), zašle Poskytovatel platební služby žádost bance o navrácení prostředků převodu. Když jsou prostředky bankou připsány na účet Poskytovatele platební služby, bude částka připsána na účet Klienta u Poskytovatele platební služby a odečteny všechny náklady na tuto operaci.

  6.6. Klientova žádost o navrácení celé autorizované částky prostředků platební transakce na účet příjemce se řídí § 176 Zákona o platebním styku. Pokud byl převod již připsán na účet Příjemce, je návrat prostředků možný pouze se souhlasem Příjemce.

  6.7 Opravné zúčtování: Poskytovatel platební služby uvede odečtený platební účet do stavu, ve kterém by byl, pokud by nebyla provedena chybná platební transakce. Stížnost může být podána do tří měsíců od výskytu chyby.

 7. Poplatky (TARIFY)

  1. Poplatky jsou Klientovi účtovány Poskytovatelem platební služby dle hodnoty a metody provedení platebního příkazu pro pokrytí nákladů vynaložených pro jeho provedení. Poplatek je rovněž účtován za některé extra služby požadované Klientem buď společně s, nebo po provedení platebního příkazu. Výše poplatků je stanovena v Sazebníku (STANDARD), jehož aktuální verze je vždy přístupná na webu www.bpay.cz. Jeden platební příkaz může souběžně zahrnovat více poplatků. V určitých případech může platba převodu peněz podléhat místním daním a servisním poplatkům.
  2. Sazebník a poplatky (STANDARD) mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění, nicméně musí být dostupné nejméně 30 kalendářních dnů před počátkem jejich účinnosti. Informace je dostupná na webových stránkách: www.bpay.cz.
  3. Vůči třetím stranám uplatňuje Poskytovatel platební služby politiku flexibilních poplatků v zájmu společností a klientů. Klient vždy oficiálně potvrdí souhlas s Tarify nabízenými Poskytovatelem platební služby.
 8. Konverze/Směnné operace

  8.1. Konverze/směnné operace budou provedeny v souladu s kurzovním lístkem poskytovatele platebních operací platného v okamžiku provedení platebního příkazu, nebo provedení konverze. Informace o směnných kurzech jsou dostupné na stránkách www.bpay.cz.

  8.2. Směnné kurzy se mohou během pracovního dne měnit podle změn na trhu

  8.3. Směnné kurzy lze nastavit individuálně dle vyjednávání mezi Klientem a Poskytovatelem platební služby pomocí zaznamenávaného telefonátu, nebo e-mailem.

  8.4. Pravidla a podmínky SPOT budou poskytnuty Manažerem pro styk se zákazníky.

 9. Výpisy, stížnosti, a nároky, blokování

  9.1. Klient bude informován o stavu jeho platebního účtu a provedených transakcích pomocí systému On-line plateb, nebo obdržením některé z forem výpisů z účtu. Výpisy z účtu jsou Klientovi dostupné způsobem a četností stanovenou ve Smlouvě. Poskytovatel platební služby zasílá standardně výpisy z účtu na e-mail uvedený ve Smlouvě.

  9.2. Klient, který obdrží výpis z účtu je povinen zkontrolovat pořadí zaúčtování, správnost stavu a transakcí na svém platebním účtu. Pokud nalezne Klient jakoukoli nesrovnalost, nebo nevypořádání nahlášených transakcí, je nezbytné, aby nahlásil tyto nesrovnalosti a žádal nápravu bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků, nikoli ale později, než je lhůta stanovená příslušnými právními předpisy.

  9.3. Klient je povinen informovat Poskytovatele platební služby o všech skutečnostech týkajících se poskytovaných platebních služeb, které mohou vést k bezdůvodnému obohacení Klienta, nebo způsobit Poskytovateli platební služby škodu.

  9.4. Každý Klient Poskytovatele platební služby má právy vyjádřit jeho nespokojenost s poskytnutými platebními službami, nebo chování zaměstnanců Společnosti podáním stížnosti. Předložení a vyřizování stížností se řídí pravidly pro vyřizování stížností a nároků (dále “Reklamační řád“). Jejich aktuální verze je dostupná na centrále Poskytovatele platebních služeb a zároveň v elektronické formě na webových stránkách Poskytovatele platebních služeb (www.bpay.cz). Nároky/Stížnosti jsou vyřizovány manažery oddělení Poskytovatele platebních služeb, jejichž oddělení je nárokem/stížností ovlivněno. Klient je povinen poskytnout Poskytovateli platebních služeb nezbytnou součinnost při vyřizování stížnosti/nároku. Poskytovatel platební služby je povinen vyřídit klientovu stížnost/nárok do 15 pracovních dnů, v obtížnějších případech do 35 pracovních dnů po doručení a během této lhůty zaslat klientovi písemné prohlášení o způsobu vyřízení. Poskytovatel platebních služeb uchovává seznam stížností/nároků které jsou spravovány ředitelem. Ředitel je odpovědný za koordinaci vyřizování stížností/nároků a společně s vedoucími pracovníky kontroluje způsob vyřizování.

  9.5. Poskytovatel platební služby je oprávněn blokovat prostředky Klientova platebního účtu v souladu se soudním rozhodnutím, nebo rozhodnutím jiného příslušného orgánu a zpoplatnit provedení, nebo jiné právní úkony podléhající právním předpisům. Pokud bude stav účtu vyšší než nároky (pohledávky) exekuce, nebo jiného právního úkonu, je Poskytovatel platební služby oprávněn převést prostředky shodné s nároky exekuce, nebo jiného právního úkonu na zvláštní “technický“ účet a zablokovat je. Prostředky překračující zablokovanou částku budou bez omezení dostupné na účtu Klienta.

  9.6. Klient má možnost se odvolat proti vyřízení stížnosti či způsobu poskytování služeb dohledovému orgánu BESPAY s.r.o., České národní bance, sídlem Na Příkopě 28, Praha1, www.cnb.cz.

 10. Komunikace a Odpovědnost Poskytovatele platebních služeb vůči Klientům

  10.1. Komunikace mezi Poskytovatelem platebních služeb a Klienty bude vedena především v Češtině a Angličtině, v případě potřeby Rusky s překladem do Češtiny nebo Angličtiny. Klienti mohou kontaktovat Poskytovatele platebních služeb: telefonicky, emailem, písemně, nebo osobně v kanceláři Poskytovatele.

  10.2. Pro kontrolu, zdali Poskytovatel platebních služeb správně vykonal pokyny Klienta a jako pomoc pro zlepšení Služeb bude Poskytovatel platebních služeb uchovávat záznamy Klientských pokynů v rámci Služby a rovněž může monitorovat a zaznamenávat telefonní hovory. Informace o identifikaci, Due Diligence (náležité péči), zvýšené Due Diligence, pokyny a dokumenty jsou zaznamenány dle požadavku AML zákona.

  10.3. Dokumenty a ostatní písemná komunikace bude doručena Poskytovatelem platební služby na adresu bydliště, sídlo společnosti/obchodní místo uvedené v příslušné smlouvě, nebo na jinou dohodnutou adresu.

  10.4. Dokumenty a ostatní dokumentace Klienta se doručuje do sídla Poskytovatele platební služby, nebo na jinou adresu uvedenou Klientovi Poskytovatelem platební služby.

  10.5. Poskytovatel platební služby dodržuje informační povinnost vůči klientům plynoucí z ustanovení Zákona o platebním styku pomocí emailových zpráv zaslaných na emailovou adresu/y klienta uvedenou/é ve složce Poskytovatele platební služby. Informace je odeslána nejpozději do konce následujícího pracovního dne po vypořádání transakce.

  10.6. Poskytovatel platební služby informuje klienta o jakémkoli podezření neautorizovaného, nebo podvodného použití platebního nástroje pomocí e-mailové komunikace, nebo pomocí webové stránky poskytovatele.

  10.7. Deklarujeme naši ochotu poskytovat Vám služby peněžních převodů a patřičné informace v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito Všeobecnými obchodním podmínkami.

  10.8. Můžeme vám otevřít platební účet, nebo nabídnout jednorázovou platební transakci.

  10.9. Klient je na základě svého písemného (email) požadavku oprávněn získat od Poskytovatele platební služby obsah Smlouvy a další informace zmíněné v Zákoně o platebním styku. Po obdržení žádosti zašle Poskytovatel platební služby kopii Smlouvy, VOP a Ceníku, eventuálně další informaci požadovanou klientem na klientovu emailovou adresu bez zbytečného odkladu.

 11. Odpovědnost za Ztrátu

  11.1. Poskytovatel platební služby je odpovědný pouze za přímou ztrátu způsobenou Klientovi a dále pokud je způsobena nedbalostí Poskytovatele platební služby, nebo jeho úmyslným selháním. Poskytovatel platební služby není odpovědný za jakoukoli nepřímou ztrátu. Poskytovatel platební služby není odpovědný v těchto a podobných případech:

  1. jednání na základě ověřených pokynů, které byly ve skutečnosti provedeny někým jiným (viz. 2.5.3. Bezpečnostní požadavky);
  2. nekompatibilita mezi Vaším Systémem a Službou;
  3. cokoli mimo naší dostupnou/rozumnou kontrolu, co naruší Službu a zaviní, že Vaše pokyny budou opožděny, nebo nebudou provedeny.

  11.2. Poskytovatel platebních služeb není odpovědný za odklad připsání prostředků na účet příjemce platebního příkazu, pokud je toto zaviněno nesprávným pokynem Klienta, nebo díky zásahu jiné moci, např. selháním online clearingového systému banky, zastavením plateb vzhledem k podezření na praní špinavých peněz nebo financování terorismu atd.

  11.3. Plátce je odpovědný za ztrátu plynoucí z neautorizované (neověřené) platební transakce: 1) do výše 50 EUR pokud byla taková ztráta zaviněna použitím ztraceného, nebo ukradeného platebního nástroje, nebo zneužitím platebního nástroje; 2) v celém rozsahu, pokud byla tato ztráta zapříčiněna podvodným jednáním Plátce, nebo pokud úmyslně, či z nedbalosti na své straně vynechá jakékoli povinnosti stanovené v § 165 Zákona o platebním styku. Předchozí věta neplatí v případech, kdy Plátce nejednal podvodně a kde ztráta nastala po oznámení/nahlášení Plátce Poskytovateli platební služby o ztrátě, krádeži, nebo zneužití platebního nástroje, nebo kdykoli poskytovatel selže v poskytnutí dostatečných prostředků/možností k nahlášení ztráty, krádeže, zneužití, nebo neautorizovaného použití platebního nástroje Plátce.

  11.4. Poskytovatel platební služby nemůže převzít odpovědnost za:

  1. Zboží nebo služby, které Klient platí použitím platební služby a zde zvláště jejich doručení. Důrazně doporučujeme nepoužívat naši službu pro placení zboží od online prodejců, které neznáte;
  2. Jakékoli selhání komunikačních prostředků, u kterých nelze rozumně předpokládat, že jsou pod naší kontrolou a mohou ovlivnit přesnost, nebo časovou osu Klientem zaslaného sdělení Poskytovateli platební služby;
  3. Jakékoli ztráty nebo zpoždění v přenosu zpráv, plynoucí z použití jakéhokoli poskytovatele internetových služeb, nebo zaviněné prohlížečem, nebo jiným softwarem mimo naši kontrolu;
  4. Služby poskytnuté vydavatelem Vaší karty (Your Card Issuer);
  5. Jakékoli viry pocházející od třetích stran;
  6. Jakékoli chyby na online kanálu platebního servisu, které jsou výsledkem neúplné, nebo chybné informace zadané Klientem;
  7. Jakékoli neautorizované použití, nebo narušení jakékoli zprávy, nebo informace před dosažením naší webové stránky; nebo
  8. Jakékoli neautorizované použití, nebo neautorizovaný přístup k datům ve spojitosti s Vámi, nebo Vašimi Transakcemi, které zpracováváme, pokud není takový přístup výsledkem nedbalosti Poskytovatele platební služby.

  11.5 Nemáme vůči Klientovi povinnost zahájit, nebo provést převod peněz pokud:

  1. Poskytovatel platební služby není schopen získat dostatečný důkaz identity Klienta;
  2. Máme důvod věřit, že informace k Transakci je nesprávná, neautorizovaná, nebo podvržená;
  3. Vy jako Klient jste poskytl chybnou, nebo neúplnou informaci, nebo
  4. Neobdržíme informace k transakci a požadované dokumenty (faktury, smlouvy atd.) včas pro garanci včasného provedení požadovaného peněžního převodu.

  Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nezaplacením, nebo pozdním zaplacením peněžního převodu Příjemci, nebo pokud služba RemitOne selže v provedení Transakce v důsledku jakéhokoli z těchto důvodů.

  11.6 Právo odmítnout transakci, vztah

  1. Poskytovatel platební služby má právo Vám odmítnout částečné, nebo celkové poskytnutí online služby, pokud takové použití představuje porušení vyžadovaných předpisů (vč. předpisů zaměřených na zabránění podvodům, praní špinavých peněz nebo financování terorismu) a/nebo příslušného práva, soudního příkazu, nebo požadavků regulatorního, nebo státního orgánu, nebo jiného orgánu, do jehož jurisdikce, nebo pravomoci patříme, pokud takový krok považujeme za nezbytný pro ochranu našich zájmů. Pokud Vám odmítneme poskytnout služby z kteréhokoli z výše zmíněných důvodů, oznámíme Vám to, a pokud je to možné, uvedeme příčiny, pokud nám v tom nezabrání legislativní důvody.
  2. Poskytovatel platebních služeb je oprávněn přerušit provoz služby RemitOne, pokud nás okolnosti mimo naši kontrolu přinutí provést takový krok a které proto považujeme za přiměřené (“Vyšší moc“). Pokud budou služby poskytované Poskytovatelem platební služby z jakéhokoli důvodu přerušeny (zdali námi, poskytovatelem – třetí stranou nebo jiným způsobem), provedeme adekvátní opatření pro zkrácení doby přerušení, jak jen to bude možné.

  Ukončení Klientova používání Služby

  12.1 Klient může zrušit Služby pomocí oficiální žádosti zaslané poštou (dostupná na webových stránkách Poskytovatele platební služby www.bpay.cz ).

  12.2 Poskytovatel platební služby může ukončit, nebo pozastavit používání Služby Klientem. Poskytovatel platebních služeb to obvykle oznámí Klientovi ve lhůtě 30 dnů předem. Pokud to Poskytovatel platebních služeb považuje za nezbytné, může poskytnout kratší, nebo žádnou výpovědní lhůtu, například při bezpečnostních obavách, nebo porušení dohod s Poskytovatelem platebních služeb.

  12.3 Poskytovatel platební služby pozastaví Klientovi používání Služby, pokud jí Klient nepoužije po 24 měsíců.

  12.4 Ukončení používání Služby Klientem neovlivní pokyny, které již Klient podal a které jsou v běhu.

  Klient může kdykoli jednostranně ukončit Smlouvu bez udání důvodu. Ukončení Smlouvy bylo specifikováno ve Smlouvě.

 12. Vaše odpovědnost vůči nám

  1. Klient prohlašuje, že je ochoten zaplatit nám poplatky za každý peněžní převod, který zahájí pomocí Poskytovatele platební služby
  2. Musíte vyrovnat/převést částku peněžního převodu plus naše poplatky na náš běžný účet.
  3. Informace poskytnutá Klientem, která ovlivňuje online převod peněz je pravdivá, přesná, aktuální a úplná;
  4. Data transakce musíte sdílet pouze s Příjemcem. Jste povinni zajistit, aby třetí strana nemohla získat neautorizovaný přístup k této informaci. Důrazně doporučujeme převádět peníze pouze Příjemcům, které znáte osobně;
  5. Nesmíte používat náš platební servis pro nelegální, nebo jakékoli zakázané účely;
  6. Nebudete požadovat peněžní převody, které porušují tyto Všeobecné obchodní podmínky a další omezení; a
  7. Jste osobně odpovědní za bezpečné uchování Vašeho hesla (PIN) a uživatelského jména a nebudete ho s nikým sdílet.

  V případě ztráty, krádeže, kopírování, nebo zneužití dat o transakci kontaktujete neprodleně Poskytovatele platební služby.

  Jakmile jste nás informovali o neautorizovaném použití Vašeho hesla, nebo uživatelského jména, provedeme okamžitě nezbytné kroky k zabránění dalšího použití těchto informací. Tyto kroky nás nečiní odpovědnými za jakoukoli ztrátu, nebo škodu vyplývající z Vašeho selhání v dodržování Vaší povinnosti v souladu s touto poznámkou. Můžete být nicméně oprávněni na náhradu určité částky z Vašeho bankovního účtu, který byl podvodně použit.

JEDNORÁZOVÁ PLATEBNÍ TRANSAKCE NEKRYTÁ SMLOUVOU O PLATEBNÍM ÚČTU
 1. Poskytovatel platební služby může provést jednorázovou transakci bez založení platebního účtu podle příkazů Klientů – jednotlivců – bydlících v České republice i cizinců a Klientů – jednotlivců, podnikatelů – rezidentů v České Republice.

 2. Klient, který by rád provedl platbu bez založení účtu – peněžní převod, může kontaktovat přímo kancelář Poskytovatele platební služby, nebo kancelář autorizovaného Zprostředkovatele Poskytovatele platební služby.

  Kontaktní údaje jsou dostupné na stránkách www.bpay.cz. Klient musí být informován pověřeným zaměstnancem Poskytovatele platební služby, nebo Zprostředkovatelem o Poplatcích (Tarifech) za služby a o nezbytných podmínkách pro provedení peněžního převodu.

 3. Klient, který se rozhodl provést peněžní převod v kanceláři Poskytovatele platební služby, nebo kanceláři Zprostředkovatele musí předložit platný doklad totožnosti (platný, státem vydaný dokument: cestovní pas, občanský průkaz nebo povolení k pobytu, podle kterého je možno ověřit totožnost za fyzické přítomnosti).

 4. Klient musí oficiálně potvrdit, že není Politicky exponovanou osobou pomocí formuláře přijatého Poskytovatelem platební služby. Pokud je Klient Politicky exponovanou osobou, musí předložit dodatečné informace a dokumenty na požádání zaměstnance Poskytovatele platební služby.

 5. Z důvodů ověření dle AML zákona, může Klient poskytnout souhlas s pořízením kopie svého pasu nebo jiného dokladu totožnosti.

 6. Klient musí poskytnout informaci o svém zdroji příjmu. Tato informace se podává prostřednictvím AML dotazníku, nebo prohlášení o Zdroji prostředků. Rovněž jsou povinně vyžadovány prohlášení CRS a FATCA. Pokud je klient jednotlivec podnikatel – rezident České republiky, musí to povinně označit ve formuláři přijatém Poskytovatelem platební služby. V tomto případě Poskytovatel platební služby zkontroluje tuto informaci na stránkách Obchodního rejstříku České republiky.
 7. V platebním příkazu Klienta pro převod peněz musí být uveden:

  • Platný, státem vydaný dokument Klienta (Remitenta): cestovní pas, jiný doklad totožnosti nebo povolení k pobytu, podle kterých je možné ověřit identitu;
  • kontaktní informace Klienta (Remitenta) aktuální emailová adresa a telefonní číslo, oficiální adresa vč. PSČ (Číslo P.O. Boxu nelze poskytnout jako oficiální adresu rezidenta). Adresa musí souhlasit s adresou uvedenou na dokumentu předloženém k identifikaci; v opačném případě není platební příkaz přijat;

   Následující požadavky jsou povinnými informacemi o Příjemci:

   • Úplné jméno Příjemce;
   • Kontaktní telefonní číslo (pokud je tento požadavek vyžadován v zemi Příjemce);
   • doklad totožnosti Příjemce (Cestovní Pas) (pokud je tento požadavek vyžadován v zemi Příjemce);
   • Adresa Příjemce (pokud je tento požadavek vyžadován v zemi Příjemce);
   • Místo vyplacení (místo výběru – pokud je nutné jej označit v platebním systému).
   • Číslo účtu Příjemce (pokud Remitent platí na bankovní účet Příjemce);
   • Název banky Příjemce a její adresa a SWIFT (BIC) kód (pokud Remitent platí na bankovní účet Příjemce)
  • částka a měna platby.
 8. Podepsání platebního příkazu Klientem znamená jeho/její akceptaci platebních údajů a podmínky poplatku (Tarify).
 9. V Platebním příkazu může být zvláštní identifikace platby MTCN (Kontrolní číslo peněžního převodu - Money Transfer Control Number), je to číslo použité pro identifikaci peněžního převodu. Kontrolní číslo je potřeba poskytnout Příjemci pro výběr prostředků. V závislosti na použitém poskytovateli platební služby může mít MTCN zvláštní názvy: TRN REF, číslo PIN pro Výběr, číslo Platebního příkazu, atd.
 10. Ohledně pravidel přijetí k provedení, provedení a v případech navrácení platby jsou úkony Poskytovatele platební služby a Klienta rovněž popsány v bodech odstavce 2.6. Poskytovatel platební služby a Klient postupují v případě plateb provedených bez otevření platebního účtu podle této kapitoly (3.). V případech popsaných v bodě 2.6.5. je navrácení částky platby provedeno výplatou hotovosti z pokladny Poskytovatele platební služby, nebo Zprostředkovatele.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ
 1. V souladu s právními předpisy musí Poskytovatel platební služby zachovat důvěrnost informací, které podléhají bankovnímu tajemství také po ukončení smluvního vztahu. Poskytovatel platební služby smí poskytnout informace pouze autorizovaným osobám a institucím v souladu s příslušnými právními předpisy.

 2. Poskytovatel platební služby (“zpracovatel dat“) musí zpracovávat osobní údaje fyzických osob, právnických osob, tj. osob, které mají zájem navázat, nebo navázaly smluvní vztah s Poskytovatelem platebních služeb, osob oprávněných disponovat finančními prostředky na platebním účtu, osob vymáhajících pohledávky vůči Poskytovateli platebních služeb a statutárních orgánů a jejich členů u právnických osob, řídících osob a Skutečných vlastníků právnických osob (dále „subjekty údajů“) pro účely stanovené v příslušných právních předpisech, pro účely vyjednávání o poskytnutí bankovních služeb, pro splnění smluvních závazků, poskytování součinnosti a služeb spojených s poskytnutím příslušné platební služby a jejích funkcí (např. příprava a distribuce služby, zpracování, ověření a provedení platebních transakcí, zpracování stížností, nebo potenciálně monitoring platebních transakcí), ochranu zájmů a práv Poskytovatele platební služby, oprávněné zveřejnění osobních údajů jednotlivců, nabízení obchodu a služeb Klientovi, jak je dohodnuto s Klientem v rozsahu osobních údajů dodaných soukromou osobou Poskytovateli platebních služeb týkající se jí, nebo jiné osoby podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále Zákon o ochraně osobních údajů).

  Osobní údaje jednotlivců jsou zpracovávány automaticky i ručně a mohou být poskytnuty zaměstnancům Poskytovatele platební služby, zpracovávajícím subjektům nebo třetím stranám, se kterými má Poskytovatel platební služby uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, a která provádí úkony a služby tvořící nedílnou nebo volitelnou součást služeb poskytovaných Poskytovatelem platební služby, nebo dalším osobám podléhajícím právu o ochraně osobních údajů, osobám v souladu se souhlasem subjektu údajů a osobám autorizovaným v souladu s právními předpisy.

 3. Pokud požádá subjekt údajů Poskytovatele platební služby o informace o zpracování svých osobních údajů podle § 11, 12 a 21, je Poskytovatel platební služby povinen bezodkladně poskytnout tyto informace podle Zákona o ochraně osobních údajů. Informace musí vždy obsahovat následující:

  1. účel zpracovávání osobních údajů.
  2. osobní údaje, nebo kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány, včetně všech informacích o dostupných zdrojích.
  3. způsob automatického zpracovávání a jeho použití při rozhodování, zdali jsou na základě tohoto zpracování činěny kroky, nebo rozhodnutí, jejichž obsah zasahuje do práv a oprávněných zájmů subjektu údajů,
  4. za poskytnutí informací je Poskytovatel platební služby oprávněn požadovat po příjemci, nebo kategorii příjemců přiměřenou kompenzaci nepřekračující náklady na informaci.

  Zákon o ochraně osobních údajů stanovuje další povinnosti pro ochranu a zpracování osobních údajů.

 4. Smlouva mezi Klientem (subjektem údajů) a Poskytovatelem platebních služeb (jako zpracovatelem/kontrolorem údajů) musí být písemná. Prohlášení o ochraně osobních údajů je nedílnou součástí těchto VOP.
ZMĚNY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK
 1. S ohledem na vývoj právního a obchodního prostředí, je Poskytovatel platebních služeb oprávněn změnit kdykoli tyto VOP, pokud jsou tyto změny zveřejněny nejméně 2 měsíce dopředu. Poskytovatel platebních služeb musí rovněž předat pozměňovací návrhy aktualizovaných Všeobecných obchodních podmínek každému Klientovi s platnou Smlouvou prostřednictvím odsouhlaseného komunikačního kanálu (např. email) nejméně jeden měsíc před nabytím jejich účinnosti.

 2. Změny těchto VOP jsou považovány za akceptované Klientem, pokud byly předloženy Klientovi nejméně jeden měsíc před nabytím jejich účinnosti, nebyly Klientem odmítnuty a pokud Poskytovatel platebních služeb Klienta odpovídajícím způsobem informoval, včetně práva Klienta na okamžité bezplatné odstoupení od Smlouvy před nabytím účinnosti změněných podmínek. Poskytovatel platebních služeb musí mít vždy dostupné aktualizované a úplné Všeobecné obchodní podmínky v sídle společnosti a na svých webových stránkách www.bpay.cz.

FINANČNÍ ARBITR

Spory plynoucí z poskytované platební služby, včetně sporů plynoucích z důvodu nedodržení odsouhlasených platebních příkazů mohou být vyřešeny:

 1. příslušným soudem;
 2. finančním arbitrem České republiky v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, v platném znění, pokud spor vyplývá z poskytnuté platební služby a pokud by byl jinak v kompetenci českého soudu. Právo klienta jít k soudu není ovlivněno ani v těchto případech.

Adresa Finančního Arbitra České Republiky
Legerova č. 69
110 00 Praha 1
Česká Republika
Web: http://www.finarbitr.cz/en

Posílejte peníze do celého světa okamžitě s nejlepším směnným kurzem s BESTPAY