CZ - Privacy Policy

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

účinná od 17.4.2023

1. Úvodní ustanovení

Účelem tohoto dokumentu je blíže specifikovat účel a prostředky zpracování osobních údajů při poskytování služeb námi, tj. společností BESTPAY s.r.o., se sídlem Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 041 11 648, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn C 242665, („BESTPAY“). Tyto zásady můžeme aktualizovat tak, aby odrážely změny našich postupů nebo na základě změny právních předpisů. Pokud dojde k jakýmkoli podstatným změnám, budeme Vás o nich informovat na Vaši registrovanou emailovou adresu nebo oznámením na https://bpay.cz/.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého nebo jiného pobytu, pohlaví, občanství);
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa);
 • přihlašovací údaje (ID a heslo);
 • informace o Vašem chování (historie prováděných transakcí, informace o Vašem povolání);
 • informace o využívání mobilní nebo webové aplikace BESTPAY („Aplikace“) (IP adresa, typ a verze prohlížeče, preferovaný jazyk, geografické umístění IP adresy, operační systém a počítačová platforma, úplnou informaci o URL, informace o prokliku, a to na/z našeho webu včetně data a času, oblast našich stránek, které jste navštívili, délka Vaší návštěvy a počet návštěv);
 • informace vyžadované zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“) (například kopie průkazu totožnosti, fotografie, informace o zdroji příjmů, účelu transakce, statusu politicky exponované osoby);
 • a případně další údaje vyžadované příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje získáváme buď přímo od Vás, v průběhu poskytování služeb, používáním souborů cookies, webových majáků a podobných technologií, z jiných zdrojů třetích stran (mezibankovní komunikace, oficiální záznamy a seznamy) nebo z veřejně dostupných zdrojů. Také od Vás můžeme shromažďovat osobní údaje týkající se příjemce, včetně jména, bankovního účtu a směrovacího čísla. Pokud nám poskytnete osobní informace o někom jiném, musíte tak učinit pouze na základě jejich předchozího výslovného souhlasu. Musíte je informovat, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a uchováváme jejich osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Vždy můžete rozhodnout, zda a v jakém rozsahu nám poskytnete Vaše osobní údaje. Nesdílení požadovaných informací však může omezit Vaše možnosti využít naše služby.

3. Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme zejména pro následující účely:

 • k činnostem v rámci poskytování služeb (např. při zpracování transakcí, kontaktu s Vámi, pokud je to nezbytné pro poskytnutí služeb, nebo k řešení případných problémů). Tyto činnosti provádíme na základě naší smlouvy.
 • k činnostem v rámci Vaší identifikace a kontroly a dalších případných opatření podle AML zákona. Tyto činnosti provádíme na základě naší právní povinnosti.
 • k činnostem v rámci zjišťování a předcházení podvodům a jinému neoprávněnému použití našich služeb. Tyto činnosti provádíme na základě našeho oprávněného zájmu.
 • k činnostem v rámci zlepšování uživatelského prostředí naší Aplikace. Tyto činnosti provádíme na základě našeho oprávněného zájmu.
 • k marketingovým účelům, oznámení o aktualizaci služeb a propagačních nabídek. Tyto činnosti provádíme buď na základě oprávněného zájmu v případě přímého marketingu, nebo na základě Vámi uděleného souhlasu.
 • k plnění našich právních povinností vyplývajících z jiných právních předpisů, jako např. zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, ve znění pozdějších předpisů, atp.
 • v případě sporu mezi námi můžeme Vaše osobní údaje použít i pro ochranu našich zájmů, např. v rámci vedení soudního sporu na základě našeho oprávněného zájmu.
4. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Primárně zpracováváme Vaše osobní údaje my, jako správce Vašich osobních údajů. Pro poskytování služeb dále využíváme obchodní partnery pro různé služby, v rámci kterých tito mohou zpracovávat Vaše osobní údaje. Můžeme sdílet Vaše osobní údaje zejména s následujícími zpracovateli:

 • obchodní partneři poskytující služby při provádění transakcí (např. pověření zástupci, společnosti poskytující zpracování karetních transakcí, společnosti provádějící platební styk, společnost zajišťující činnosti podle AML zákona atp.);
 • obchodní partneři poskytující služby v rámci IT technologií (např. poskytovatelé cloudových úložišť);
 • obchodní partneři poskytující služby při ochraně našich práv (např. společnosti vymáhající pohledávky, nebo poskytující právní služby).

V rámci poskytování služeb také zpřístupňujeme Vaše osobní údaje některým příjemcům, zejména pak finančním institucím. Příjemci osobních údajů mohou rovněž být orgány veřejné moci, a to na základě jejich dožádání nebo naší právní povinnosti. Může se jednat zejména o ČNB, Finanční analytický úřad nebo orgány činné v trestním řízení a obdobné zahraniční orgány. Aplikace může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Neodpovídáme za zásady ochrany osobních údajů ani za obsah těchto jiných webových stránek. Doporučujeme Vám seznámit se s postupy ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek před tím, než jim předáte své osobní údaje. Také se můžeme rozhodnout, že budeme spolupracovat s třetími stranami na zobrazování reklamy v Aplikaci nebo na řízení našich reklam na jiných stránkách. Tito obchodní partneři mohou používat soubory cookies a webové majáky pro shromažďování informací o Vašich aktivitách na těchto a dalších webových stránkách, aby Vám poskytli cílenou reklamu založenou na Vašich zájmech. Můžeme anonymně uvádět osobní zkušenosti spokojených zákazníků a jiná doporučení v Aplikaci. S Vaším souhlasem můžeme tyto informace zveřejnit spolu s Vaším jménem. Chcete-li souhlas s takovým zveřejněním aktualizovat nebo smazat, můžete tak učinit prostřednictvím Aplikace nebo nás kontaktovat na naší emailové adrese info@bpay.cz. Pokud předáme Vaše osobní údaje mimo EU do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek přijatých v souladu v GDPR, případně na základě rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů.

5. Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme vždy po dobu vázající se ke konkrétnímu účelu zpracování, a to po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování nebo po dobu vyžadovanou právními předpisy, zejména pak:

 • pro poskytování služeb po dobu trvání naší smlouvy a 3 roky po jejím ukončení;
 • pro zasílání newsletterů, případně dalších marketingových sdělení a materiálů dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování neodmítnete (odhlášení), případně v případě souhlasu, po dobu jeho udělení, nebo do jeho odvolání;
 • za účelem ochrany našich oprávněných zájmů 10 let od ukončení smlouvy, případně v odůvodněných případech déle, zejména v případech řešení stížnosti, reklamace nebo soudního sporu či řízení před orgánem veřejné moci;
 • pro účely plnění AML zákona 10 let, dokud trvá právní povinnost, kterou jsme vázaní dodržovat včetně zákonem vyžadovaných lhůt k archivaci.
6. Jak můžete odvolat souhlas

Pokud jste nám udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, jste oprávněni kdykoli jej odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním. Svůj souhlas můžete odvolat prostřednictvím Aplikace nebo nás kontaktovat na naší emailové adrese info@bpay.cz.

7. Jak uchováváme Vaše Osobní údaje

Vaše osobní údaje chráníme pomocí administrativních, organizačních, fyzických a technických záruk, včetně firewallů a šifrování dat, abychom snížili riziko ztráty, nesprávného použití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a změn. Naše bezpečnostní prvky jsou navrženy tak, aby udržovaly odpovídající úroveň důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat. Pravidelně testujeme Aplikace, datová centra, systémy a jiná zařízení ohledně bezpečnostní zranitelnosti pro trvalou ochranu Vašich osobních údajů.

8. Jaká máte práva

V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, máte následující práva:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo na opravu a výmaz Vašich osobních údajů;
 • práva podat námitku proti zpracování založeném na našem oprávněném zájmu;
 • právo nechat si přenést Vaše osobní údaje k jinému správci, pokud byly tyto údaje zpracovány
  automatizovaně a na základě souhlasu nebo plnění smlouvy.

Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web stránka:www.uoou.cz.

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím Aplikace nebo nás kontaktovat na naší emailové adrese info@bpay.cz.

BESTPAY s.r.o., IČ: 04111648, se sídlem Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová zn. C 242665.

Verze dokumentu č.: 2023.01

Posílejte peníze do celého světa okamžitě s nejlepším směnným kurzem s BESTPAY