CZ - Privacy Policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále „Zásady“) se vztahují na společnost BESTPAY s.r.o. (dále “BESTPAY”), na Síť, partnery a zástupce BESTPAY a její klienty a zákazníky. ”Síť”, podle definice Zásad zahrnuje webové stránky www.bpay.cz a naše služby dostupné prostřednictvím internetu/síťového přístupu, mobilních telefonů, tabletů nebo jiných technologií umožňujících přístup k našim službám, ať již existujícím či dostupným v budoucnu.

Jsme vázáni chránit soukromí a bezpečnost našich zákazníků. Zásady proto vysvětlují, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům a na jakém právním základě, s kým osobní údaje sdílíme, a jakým způsobem nám můžete zpracování osobních údajů omezit. Typickými osobními údaji jsou jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, adresa, pohlaví, občanství a email, které přímo nebo nepřímo souvisí s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou. Tyto Zásady byste si měli přečíst v plném znění. Některé sekce pak mohou být pro rezidenty různých jurisdikcí použity odlišně.

Používáním našich služeb přijímáte podmínky těchto Zásad.

Tyto Zásady můžeme aktualizovat tak, aby odrážely změny našich informačních postupů. Pokud dojde k jakýmkoli podstatným změnám, budeme Vás o nich informovat emailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou u Vašeho účtu) nebo oznámením na naší Síti, a to předtím, než změna vstoupí v platnost. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme pravidelnou kontrolu naší webové stránky, kde získáte nejnovější informace o našich opatřeních k ochraně osobních údajů.

PROČ ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás nebo prostřednictvím zařízení, které pro přístup k našim službám využíváte, nebo prostřednictvím webového formuláře, případně když nám oznámíte změnu ve Vašich osobních údajích nebo když s námi komunikujeme ohledně využívání našich služeb. Dále můžeme shromažďovat osobní údaje od třetích stran nebo z veřejně dostupných zdrojů (Internet). Osobní údaje shromažďujeme pro následující účely:

 • ke zpracování plateb a kontaktu s Vámi, pokud je to nezbytné
 • k ověření Vaší identity
 • při výběru poplatku za využití našich služeb
 • k řešení problémů spojených s našimi službami
 • k zjišťování a předcházení podvodům a jinému neoprávněnému použití našich služeb
 • ke zlepšení a zjednodušení uživatelského prostředí
 • k zasílání marketingových oznámení, oznámení o aktualizaci služeb a propagačních nabídek
 • k zasílání upozornění na platbu, ať již Vám nebo příjemci převodu
 • k dodržení závazných právních předpisů, jako jsou:
  • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
  • zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
  • Vyhláška č. 67/2018 Sb., ze dne 11. dubna 2018, o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
  • zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
  • vedení účetnictví a archivace podle zákonných požadavků.
 • k ochraně našich práv a oprávněných zájmů.

JAK ZÍSKÁVÁME INFORMACE?

V následujících částech uvádíme důvody, proč sdílíme osobní údaje klientů a zákazníků, jaké jsou důvody BESTPAY s.r.o. ke sdílení, jakým způsobem můžete sdílení osobních údajů omezit.

Osobní údaje získáváme::

 • přímo od Vás, když využíváte našich služeb;
 • automaticky prostřednictvím využívání našich služeb;
 • používáním souborů cookies, webových majáků a podobných technologií
 • z jiných zdrojů třetích stran (mezibankovní komunikace, oficiální záznamy a seznamy)
 • z veřejně dostupných zdrojů (Internet).

JAKÉ TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÍSKÁVÁME?

INFORMACE, KTERÉ NÁM POSKYTNETE

Informace, které získáváme přímo od Vás, zahrnují.

 • Informace, které nám poskytnete v průběhu používání služby, jako jsou jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, datum narození, rodné číslo, pohlaví, občanství, národnost, číslo dokladu totožnosti, a kopie dokladu totožnosti. Můžeme od Vás také získat informace o čísle bankovního účtu, čísle platební karty a čísla sociálního zabezpečení a případně další dokumenty, které můžeme vyžadovat k ověření Vaší totožnosti z hlediska bezpečnosti a řádného založení Vašeho účtu u nás.
 • Abychom umožnili používání našich služeb, požadujeme od Vás některé osobní údaje třetích osob, jako je celé jméno příjemce, fyzická adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Také od Vás můžeme shromažďovat finanční informace týkající se příjemce, včetně jména, bankovního účtu a směrovacího čísla. Pokud nám poskytnete osobní informace o někom jiném, musíte tak učinit pouze na základě jejich předchozího výslovného souhlasu. Musíte je informovat, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme a uchováváme jejich osobní údaje podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Informace o využívání služby, včetně historie transakcí a způsobu, jakým se rozhodnete platit/financovat své převody, a pro koho využíváte službu k odesílání nebo přijímání peněz spolu s metodou sběru informací o příjemci.

Vy rozhoduje (v některých případech), kolik informací s námi chcete sdílet, avšak nesdílení požadovaných informací může omezit Vaše možnosti využít určité služby, jako je např. provedení transakce, kde jsou potřeba informace o platbě.

INFORMACE ZÍSKANÉ AUTOMATICKY PROSTŘEDNICTVÍM POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Při používání nebo interakci s naší Sítí a službami získáváme a ukládáme informace vygenerované Vaší činností, například data o použití a další informace automaticky shromážděné z Vašeho prohlížeče nebo mobilního zařízení. Informace, které od Vás automaticky obdržíme, se používají k zabránění krádeží v systému. Tyto informace jsou také potřebné k určení správného fungování našich klientů, a také z bezpečnostních důvodů - předcházení podvodným činnostem. Shromážděné informace obsahují:

 • Informace o hardwaru a softwaru, které používáte při přístupu ke Službě,
 • Vaši IP adresu a geolokační data.

INFORMACE ZÍSKANÉ POUŽÍVÁNÍM COOKIES A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ

BESTPAY používá cookies, tagy a skripty. Tyto technologie se používají:

 • Ke zlepšení a zjednodušení zkušeností uživatelů s naší domovskou stránkou a na našem webu, k zapamatování uživatelských nastavení (např. preference jazyka, preferovanou zemi platby a ověřování).

Uživatelé mohou řídit používání souborů cookies na úrovni jednotlivých prohlížečů. Pokud cookies odmítáte, můžete stále používat naše stránky, ale Vaše možnosti používat některé funkce nebo oblasti našeho webu mohou být omezené.

Získané informace mohou zahrnovat Vaši IP adresu; typ a verzi prohlížeče; preferovaný jazyk; geografické umístění IP adresy; operační systém a počítačovou platformu; úplnou informaci URL (Uniform Resource Locator) o prokliku, a to na/přes/z našeho webu včetně data a času; a oblasti našich stránek, které jste navštívili. Dále můžeme zaznamenat délku Vaší návštěvy a počet návštěv, kdy jste navštívili a používali naše Služby.

Můžeme Vám přiřadit jeden nebo více jedinečných identifikátorů, které nám pomohou sledovat Vaše budoucí návštěvy, nicméně stále pro nás, v souladu s GDPR, zůstáváte i v takovém případě anonymní.

KDY MŮŽEME SDÍLET NEBO ZPŘÍSTUPNIT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Neprodáváme, nesdílíme ani nepronajímáme informace, které shromažďujeme, třetím stranám, za účelem jejich propagace, pokud nám k tomu nedáte Vaše oprávnění. Bez Vašeho souhlasu můžeme sdílet informace o Vás (včetně neveřejných či neidentifikovatelných informací):

 • při plnění povinností v souvislosti s prováděním platebních transakcí, zejména v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku.
 • se třetími stranami, které zajišťují služby společnosti BESTPAY na základě smlouvy, a které nám pomáhají s našimi obchodními činnostmi, jako jsou zpracování plateb a vymáhání. Tito poskytovatelé služeb jsou však oprávněni nakládat s Vašimi osobními údaji pouze tehdy, je-li to nezbytné pro poskytování těchto služeb společnosti BESTPAY.
 • v případě prodeje, akvizice nebo sloučení některých nebo všech našich aktiv, kdy mohou být Vaše osobní údaje součástí přenesených aktiv, nicméně tyto informace budou předány pouze v případě dokončení prodeje. Prodávající nemůže předat osobní údaje klienta, dokud se kupující nestane legálním vlastníkem společnosti. V případě vzniku takové situace Vás budeme informovat umístěním oznámení na našich webových stránkách.
 • s orgány činnými v trestním řízení a dalšími státními orgány, avšak pouze v souvislosti s formální žádostí, předvoláním, soudním příkazem nebo obdobným soudním řízením, jakož i v případech, kdy v dobré víře považujeme zveřejnění za nezbytné k dodržování zákona, dále v případě ohlášení podezření z nezákonné činnosti, případně v souvislosti se šetřením porušení naší smlouvy o užívání, a zejména v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku za účelem předcházení podvodům, jejich vyšetřování a odhalování. .

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI (JINÉ ÚČELY NEŽ POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB)

POSKYTOVÁNÍ, ZLEPŠOVÁNÍ A PERSONALIZOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB

Stejně jako u většiny webových stránek, i my získáváme určité informace automaticky a ukládáme je do souborů protokolu. Tyto informace mohou zahrnovat adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazy/výstupní stránky, operační systém, datum/čas a nebo údaje o kliknutí. Můžeme tyto automaticky sbírané informace z protokolu spojit s dalšími informacemi, které o Vás shromáždíme. Děláme to za účelem zlepšení služeb, které Vám nabízíme, ověření bezpečnosti a zlepšení marketingu, analýzy nebo funkce webu.

PERSONALIZACE NAŠÍ REKLAMNÍ A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Společnost BESTPAY neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů ani za obsah těchto jiných webových stránek. Doporučujeme Vám seznámit se s postupy ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek před tím, než jim předáte své osobní údaje.

Také se můžeme rozhodnout, že budeme spolupracovat s reklamními sítěmi třetích stran na zobrazování reklamy na naší Síti nebo na řízení našich reklam na jiných stránkách. Naši reklamní partneři mohou používat soubory cookies a web beacons pro shromažďování neidentifikovatelných informací o Vašich aktivitách na těchto a dalších webových stránkách, aby Vám poskytli cílenou reklamu založenou na Vašich zájmech.

ZÁZNAMY A ODKAZY

Na naší Síti uvádíme osobní zkušenosti spokojených zákazníků a jiná doporučení anonymně. S Vaším souhlasem můžeme Vaše zkušenosti zveřejnit spolu s Vaším jménem. Chcete-li své zkušenosti aktualizovat nebo smazat, můžete nás kontaktovat prostřednictvím údajů uvedených v sekci „KONTAKTUJTE NÁS“.

Pokud se rozhodnete nás a naši Síť doporučit Vašim přátelům prostřednictvím našeho programu doporučení, požádáme Vás o jejich jména, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Automaticky následně zašleme Vašim přátelům jednorázový e-mail s pozváním k návštěvě naší Sítě. Společnost BESTPAY tyto informace shromažďuje pouze za účelem zaslání tohoto jednorázového e-mailu a za účelem sledování úspěšnosti programu doporučení.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Jste oprávněni kdykoli odvolat svůj souhlas s jakýmkoli zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

 • Pokud se rozhodnete svůj souhlas odvolat, můžete nás kontaktovat e-mailem nebo poštou, viz sekce “KONTAKTUJTE NÁS“.

PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH UCHOVÁVÁNÍ

Budeme dodržovat veškerá zákonná práva, které budete mít k přístupu, změnám nebo vymazání Vašich osobních údajů. Tam, kde máte zákonné právo na přístup, změnu nebo vymazání osobních údajů, Vám můžeme v některých případech a v souladu s platnými právními předpisy odepřít přístup nebo odmítnout úpravu nebo vymazání Vašich osobních údajů, ale vždy v takovém případě uvedeme důvody, které nás k tomu vedou.

K Vašim osobním údajům, poskytnutým v naší Síti, můžete přistupovat, upravovat je nebo aktualizovat či mazat po přihlášení se ke svému účtu a změně Vašich preferencí. Můžete nás také kontaktovat pomocí sekce “KONTAKTUJTE NÁS“, uvedené níže.

 • Vaše osobní údaje uchováváme ještě 10 let od ukončení a vypořádání Vašeho účtu nebo od okamžiku, kdy jsme Vám poskytli naše služby převodu peněz; viz §16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla provedena poslední transakce.
 • Budeme uchovávat a zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytné míře, abychom vyhověli našim právním povinnostem, k řešení sporů a uplatňování našich dohod.

Jste oprávněni nás požádat o sdělení, v jakém rozsahu Vaše osobní údaje shromažďujeme. Takový požadavek zodpovíme do 1 měsíce od jeho obdržení.

Máte rovněž několik zákonných práv, která Vám umožňují spravovat své osobní údaje, které o Vás shromažďujeme:

 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“) – existují zákonné důvody, kdy lze toto právo uplatnit a kdy je právo omezeno. Mějte prosím na paměti, že jsme povinni uchovávat údaje požadované zákonem, a že je musíme archivovat po určitou dobu.
 • Právo na omezení zpracování – existují zákonné důvody, kdy lze toto právo uplatnit a kdy je právo omezeno. Mějte prosím na paměti, že jsme povinni uchovávat údaje požadované zákonem, a že je musíme archivovat po určitou dobu.
 • Právo na přenositelnost údajů – existují zákonné důvody, kdy lze toto právo uplatnit a kdy je právo omezeno.
 • Právo vznést námitku – toto právo můžete uplatnit kdykoliv. Pokud se Vaše námitka týká zpracování pro účely přímého marketingu, Vaše osobní údaje již nebudou zpracovávány pro takové účely.
 • Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování – máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má vůči Vám právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Máte také právo být informován bez zbytečného odkladu v případě, že zjistíme jakákoli porušení údajů, které mohou vést k vysokému riziku pro Vaše práva a svobody.

Pokud se rozhodnete uplatnit některá z Vašich práv, neváhejte nám zaslat svou písemnou žádost e-mailem nebo poštou pomocí níže uvedených údajů v sekci „KONTAKTUJTE NÁS“.

V případě podnětu nebo stížností můžete také kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, www.uoou.cz.

JAKÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ POUŽÍVÁME?

Vaše osobní údaje chráníme pomocí administrativních, organizačních, fyzických a technických záruk, včetně firewallů a šifrování dat, abychom snížili riziko ztráty, nesprávného použití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a změn. Naše bezpečnostní prvky jsou navrženy tak, aby udržovaly odpovídající úroveň důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat. Pravidelně testujeme naše webové stránky, datová centra, systémy a jiná zařízení ohledně bezpečnostní zranitelnosti pro trvalou ochranu Vašich osobních údajů.

Všichni zaměstnanci BESTPAY prochází kontrolou finanční a kriminální minulosti, jako nezbytné podmínky vzniku zaměstnaneckého poměru.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO JINÝCH ZEMÍ

Společnost BESTPAY má své sídlo v České republice a v České republice a po celém světě působíme v oblasti poskytování služeb a spolupracujeme s partnery a poskytovateli služeb. My i naši poskytovatelé služeb můžeme ukládat či převádět Vaše osobní údaje do jurisdikcí, které nemusí poskytovat odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, jako Vaše domácí jurisdikce; tyto převody osobních údajů se však týkají výhradně našich právních povinností v souvislosti s poskytováním plateb. V každém případě vždy podnikneme takové kroky, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje obdrží odpovídající úroveň ochrany ve všech jurisdikcích, v nichž je zpracováváme.

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), poskytujeme při předání osobních údajů do zemí mimo EHP odpovídající ochranu prostřednictvím řady mezipodnikových dohod založených na standardních smluvních ujednáních vycházejících z obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

OCHRANA SOUKROMÍ DĚTÍ

Společnost BESTPAY nenabízí služby nezletilým a vědomě nesbírá osobní údaje dětí mladších 18 let. Pokud si myslíte, že jsme získali osobní údaje omylem od Vašeho dítěte, nebo máte otázky nebo obavy ohledně našich postupů ohledně osobních údajů dětí, prosíme, informujte nás prostřednictvím kontaktů v sekci „KONTAKTUJTE NÁS“ uvedených níže a my Vám promptně odpovíme.

CONTACT US

Máte-li dotazy nebo obavy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo chcete aktualizovat informace, které o Vás nebo Vašich preferencích vedeme, kontaktujte nás, prosíme, emailem na info@bpay.cz nebo jednou z níže uvedených možností:

V České republice volejte na telefonní číslo +420 221 501 021 nebo piště na adresu:

Purkyňova 74/2, Nové Město, Prague 1, 110 00, Czech Republic.

Posílejte peníze do celého světa okamžitě s nejlepším směnným kurzem s BESTPAY