CZ - Information sheet

Informační list

účinný od 17.4.2023

1. Úvodní ustanovení

Účelem tohoto dokumentu je blíže specifikovat podmínky a způsob poskytování Služby Online Money Remittance. Tento dokument a VOP obsahují informace podle § 132 ZPS pro Jednorázovou Transakci a podle § 133 a násl. ZPS pro Pravidelné Transakce, s nimiž máme jako společnost BESTPAY s.r.o., se sídlem Purkyňova 74/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 041 11 648, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 242665, („BESTPAY“) povinnost Vás seznámit při poskytování služeb podle ZPS. Jsme společností s licencí platební instituce a podléháme regulaci ze strany České národní banky jakožto orgánu dohledu se sídlem Na Příkopě 28, 110 00 Praha 1. Na vyžádání Vám poskytneme informace podle § 132 a § 133 a násl. ZPS v listinné podobě. Není-li uvedeno jinak, mají termíny s velkým počátečním písmenem význam definovaný ve VOP.

2.Obecná ustanovení

Umožňujeme Vám využívat Službu Online Money Remittance spočívající v zadávání Platebního Příkazu k Transakcím v Aplikaci. Služba Online Money Remittance zahrnuje provedení převodu peněžních prostředků, při němž Zákazník ani Příjemce nevyužívají platební účet u nás (poukazování peněz). Při využívání služeb Online Money Remittance jste povinni dodržovat VOP a obecně závazné právní předpisy.

3. Provádění Transakcí

Platební příkazy můžete zadávat v Aplikaci. Potvrzením Platebního příkazu v Aplikaci potvrzujete správnost zadaných údajů, a tím je Platební příkaz přijat. Neprovedeme Transakci do zemí, nebo prostřednictvím bank nebo finančních institucí uvedených jako subjekt zapsaný nebo poskytující služby v zemích podporujících terorismus nebo vysoce rizikových zemích. Neprovedeme Transakci ve prospěch Příjemce uvedeného na seznamu sankcionovaných subjektů nebo v případě, že Transakce naplňuje znaky podezřelého obchodu.

Transakce v rámci Služby Online Money Remittance provádíme pouze na základě:

 • řádně vyplněných a Autentizovaných Platebních příkazů;
 • řádné úhrady částky Transakce a všech souvisejících poplatků;
 • řádné a uspokojivé provedení Vaší identifikace a kontroly; a
 • ověření Vás, Příjemce a Vašich zemí původu / zemí Transakce oproti aktuálně platným sankčním opatřením.

Náležitosti Příkazu k převodu:

Obsah Platebního příkazu

číslo účtu Příjemce;

částka a měna Transakce

místo výplaty hotovosti pro Příjemce, je-li to relevantní

Informace o Příjemci

úplné jméno Příjemce;

adresa Příjemce;

kontaktní telefonní číslo Příjemce;

Platební příkaz odmítneme a neprovedeme, jestliže nejsou splněny podmínky pro jeho provedení nebo vyžadují-li-to závazné právní předpisy. O odmítnutí provedení Platebního příkazu Vás budeme informovat prostřednictvím Aplikace a na Vaši registrovanou emailovou adresu. Platební příkaz můžete odvolat, nicméně tak můžete učinit pouze do doby, než je Transakce provedena. V takovém případě nedochází k vrácení zaplaceného poplatku. Po zadání Platebního příkazu, který zahrnuje vybrání částky v hotovosti, obdržíte číslo MTCN, které musíte Příjemci poskytnout jako součást ověření při vyzvednutí částky Transakce.

4.Lhůty pro provádění Platebních příkazů

Platební příkazy přijímáme v rámci Aplikace 24 hodin denně / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce. Platební příkazy zpracováváme v následujících lhůtách:

 • pokud zadáte Platební příkaz a částka Transakce bude připsána na náš účet do 14:30 CET, bude Platební příkaz proveden ten samý den;
 • pokud zadáte Platební příkaz a/nebo částka Transakce bude připsána na náš účet po 14:30 CET, bude Platební příkaz proveden nejpozději následující pracovní den po přijetí Platebního příkazu.

Výše uvedené lhůty závisí na podmínkách zpracování Transakce protistranou. Výše uvedené lhůty se nevztahují na Platební příkazy, kde je pouze Příjemce nebo plátce z členského státu EU. Nedojde-li ze strany Příjemce k vyzvednutí částky Transakce ve lhůtě 2 měsíců, budou Vám peněžní prostředky vráceny stejným způsobem, jakým byla částka Transakce uhrazena, tj., v případě platby platební kartou budou prostředky vráceny na tuto platební kartu, v případě platby bankovním převodem budou prostředky vráceny na tento bankovní účet. V takovém případě nedochází k vrácení poplatku.

5. Poplatek za provedení Transakce

Jsme oprávněni Vám účtovat poplatek za provedené Transakce. Výše poplatků je stanovena v Ceníku. Veškeré poplatky musíte uhradit spolu s úhradou částky Transakce nebo před zpracováním Transakce.

6. Směnné kurzy používané pro měnové přepočty

Pro přepočet jedné měny na druhou měnu (konverzi měn v rámci peněžních převodů) používáme sazbu uvedenou v Aplikaci v okamžik přijetí Platebního příkazu

7. Neautorizovaná a nesprávně provedená Transakce

Neautorizovaná Transakce

Nesete ztrátu z neautorizované Transakce:

 • do částky odpovídající 50 EUR, byla-li tato ztráta způsobena použitím nebo zneužitím ztraceného nebo odcizeného Zařízení, ID a PIN nebo Jednorázového hesla;
 • v plném rozsahu, pokud jste tuto ztrátu způsobili svým podvodným jednáním nebo tím, že jste úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušili některou ze svých povinností podle VOP. Limit 50 EUR pro Vaši odpovědnost v případě ztráty, odcizení nebo zneužití Zařízení, ID a PIN nebo Jednorázového hesla se nepoužije, pokud jste nejednali podvodně a:
 • ztrátu, odcizení nebo zneužití Zařízení, ID a PIN nebo Jednorázového hesla jste nemohli zjistit před provedením neautorizované Transakce; nebo
 • ztráta, odcizení nebo zneužití Zařízení, ID a PIN nebo Jednorázového hesla byla způsobena naším jednáním. Nenesete ztrátu z neautorizované Transakce vůbec, pokud jste nejednali podvodně a:
 • ztráta vznikla poté, co jste nám oznámili ztrátu, odcizení nebo zneužití Zařízení, ID a PIN nebo Jednorázového hesla;
 • nezajistili jsme, aby Vám byly k dispozici vhodné prostředky umožňující kdykoli oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neoprávněné použití Zařízení, ID a PIN nebo Jednorázového hesla; nebo
 • jsme porušili povinnost požadovat silné ověření Zákazníka.

Pokud ztrátu z neautorizované Transakce neseme my, neprodleně, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne poté, co jsme neautorizovanou Transakci zjistili nebo jste nám ji oznámili, Vám vrátíme částku Transakce a zaplacené poplatky. Lhůta pro nápravu neautorizované Transakce nezačne běžet, dokud máme důvod se domnívat, že jste jednali podvodně, jestliže to písemně spolu s odůvodněním oznámíme orgánu dohledu.

Nesprávně provedená Transakce:

Pokud nám oznámíte, že netrváte na provedení nesprávně provedené Transakce, vrátíme Vám částku Transakce a zaplacené poplatky. Tento postup se uplatní pouze ve vztahu k částce nesprávně provedené Transakce, která nebyla dána k dispozici Příjemci před tím, než jste nám oznámili, že netrváte na provedení Transakce, a to za podmínky, že toto připsání/výplatu doložíme Vám a tam, kde to připadá v úvahu, také poskytovateli služeb Příjemce. Pokud nám neoznámíte, že netrváte na provedení nesprávně provedené Transakce, neprodleně zajistíme poskytnutí částky nesprávně provedené Transakce Příjemci a Vám vrátíme nesprávně zaplacené poplatky. Jestliže jste uvedli nesprávnou identifikaci Příjemce, budeme tuto Transakci považovat z naší strany za správně provedenou Transakci, nicméně vyvineme veškeré úsilí, aby Vám byla částka Transakce vrácena stejným způsobem, jakým byla uhrazena. Můžete právo na nápravu neautorizované nebo nesprávně provedené Transakce uplatnit u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, oznámíte-li nám neautorizovanou nebo nesprávně provedenou Transakci bez zbytečného odkladu poté, co jste se o ní dozvěděli, nejpozději však do třinácti měsíců ode dne, kdy byla částka Transakce Vámi dána k dispozici k provedení Transakce.

8. Postupy při vyřizování stížností a sporů

Při vyřizování stížností a sporů je postupováno v souladu s Reklamačním řádem a VOP, které jsou dostupné na bpay.cz, a obecně závaznými právními předpisy. Se spory, které vzniknou mezi námi a Vámi, se můžete obracet na finančního arbitra. Tento orgán pro řešení sporů mezi poskytovateli a uživateli platebních služeb působí podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů. Vaše právo obrátit se na soud nebo podat stížnost u České národní banky tím není dotčeno. O svých právech se můžete dozvědět také z informačního dokumentu EU, který je k dispozici na bpay.cz

9. KOMUNIKACE MEZI ZÁKAZNÍKEM A BESTPAY

Komunikace mezi námi a Vámi je vedena především v češtině a angličtině, případně v dalších jazycích, které budou v danou chvíli dostupné prostřednictvím našich pracovníků.

Můžete nás kontaktovat: telefonicky, emailem nebo písemně. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:

 • telefonní číslo: +420 221 501 021;
 • email: info@bpay.cz;
 • datová schránka: raq4rb7;

Pro zlepšení Služby Online Money Remittance můžeme monitorovat a zaznamenávat telefonní hovory. Dokumenty a ostatní písemnou komunikaci určenou Vám zasíláme primárně prostřednictvím Aplikace nebo na Vaši registrovanou emailovou adresu v souladu s VOP. Dokumenty a ostatní písemnou komunikaci určenou nám posílejte primárně prostřednictvím Aplikace, na výše uvedenou emailovou adresu, případně do našeho sídla, nebo na jinou dohodnutou adresu. Dodržujeme pravidla poskytování informací a způsobu jejich poskytování prostřednictvím trvalého nosiče plynoucí ze ZPS prostřednictvím zasílání emailových zpráv na Vaši registrovanou emailovou adresu. O jakémkoli podezření neautorizovaného, nebo podvodného použití Vašeho ID a PIN, Jednorázového hesla nebo Zařízení Vás budeme informovat pomocí emailové komunikace zaslané na Vaši registrovanou emailovou adresu. Na základě Vašeho požadavku máte právo od nás získat obsah VOP a jejich příloh bez zbytečného odkladu po obdržení takové žádosti.

10. Závěrečná ustanovení

Tento dokument je k dispozici na https://bpay.cz.

BESTPAY s.r.o., IČ: 04111648, se sídlem Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město, zapsaná u Městského soudu

v Praze, spisová zn. C 242665.

Verze dokumentu č.: 2023.01

 

Posílejte peníze do celého světa okamžitě s nejlepším směnným kurzem s BESTPAY